Mana isan’andro 08 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 09... Ny tao aoriana Mana isan'andro 07...

Mana isan’andro 08 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 16.25-40 F.1,2

ANDRIAMANITRA NO MIFEHY NY ZAVATRA REHETRA

25 Ary nony mamatonalina, dia nivavaka sy nihira fiderana an’Andriamanitra Paoly sy Silasy; ary nihaino azy ny mpifatotra.

26 Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka, ka nihozongozona ny fanorenan’ny tranomaizina; dia nivoha niaraka tamin’izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatoran’izy rehetra.

27 Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran’ny tranomaizina nivoha, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saiky hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.

28 Fa Paoly niantso tamin’ny feo mahery ka nanao hoe: Aza mamono tena, fa ato ihany izahay rehetra.

29 Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka niankohoka teo anatrehan’i Paoly sy Silasy.

30 Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy, dia hoy izy: Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho?

31 Dia hoy izy roa lahy: Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.

32 Ary izy roa lahy nitory ny tenin’ny Tompo taminy sy tamin’izay rehetra tao an-tranony.

33 Ary nandray azy roa lahy izy tamin’izany ora amin’ny alina izany ka nanasa ny dian-kapoka; ary natao batisa tamin’izay izy mbamin’izay azy rehetra.

34 Ary rehefa nentiny niakatra ho ao an-trano izy roa lahy, dia norosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mbamin’izay rehetra tao an-tranony, satria efa nino an’Andriamanitra.

35 Ary rehefa maraina ny andro, ireo governora dia naniraka ny mpitan-defona ka nanao hoe: Alefaso ireo olona ireo.

36 Ary ny mpiandry tranomaizina nilaza izany teny izany tamin’i Paoly hoe: Ireo governora efa naniraka handefa anareo, koa ankehitriny mivoaha ianareo ka mandehana soa aman-tsara.

37 Fa hoy Paoly taminy: Efa nokapohiny tsy voatsara teo amin’ny miharihary izahay, kanefa Romana izahay, ka nataony tao an-tranomaizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoka izy ihany ho hankatỳ hamoaka anay.

38 Ary ny mpitan-defona nilaza izany teny izany tamin’ireo governora; dia natahotra izy, raha nahare fa Romana izy roa lahy.

39 Dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna.

40 Dia niala tao an-tranomaizina izy ka niditra tao an-tranon’i Lydia; ary rehefa nahita ny rahalahy izy, dia nananatra azy ka lasa nandeha.

Nihevitra azy ho mpandresy Satana rehefa natao an-tranomaizina Paoly sy Silasy. Tsia, Andriamanitra no mifehy ny tantara.
Alim-piderana tao an-tranomaizina (25-26).
Na dia tsy mora aza ny zavatra nanjo azy mirahalahy, ary ambonin’izany ny havizanana, dia nihira fiderana izy ireo raha tokony hatory (25). Inona ary no nitranga ? (26). Iza indray no lasa natahotra ary iza no lasa nahery ? Ny vavaka sy ny fiderana dia manome làlana ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra eo amin’ny fiainantsika sy ny manodidina antsika !
Famonjena ho an’ilay mpiandry tranomaizina (27-34).
Naleon’ilay mpiandry tranomaizina ny ho faty toy izay hiharitra ny fampijaliana sy ny famonoana, voatokana ho an’ny miaramila izay namela mpifatotra nitsoaka ! Taitra loatra nefa izy nahita an’i Paoly sy Silasy koa tonga niankohoka teo an-tongotr’izy ireo. Resy lahatra izy fa ato amin’izy roalahy ireto ny famonjena. Navoakany ary nentiny tany an-tranony sady nokarakarainy izy ireo. Nangetaheta fatratra ny famonjena ralehilahy ary tsy nisalasala nametraka ny fanontaniana nanery ny tao anatiny (30). Nahitsy sy tsotra ny valin-teny niaraka tamin’ny toriteny nanazava izany : voavonjy ilay mpiandry tranomaizina sy ny ankohonany ! Fahafatesana no nahiany kinanjo famonjena no nomen’ny Tompo azy ! Izany ny fikasan’Andriamanitra !
Mandala ny fahamarinana (35-40).
Tsy tia zavatra maizimaizina i Paoly. Raha diso izy ireo dia aleo ho hita mazava izany, raha tsy izany kosa dia aoka ny governora no hiaiky izany.
Teny fikasana : « … Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. » (31)