Mana isan’andro 11 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 12 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10 Janoary...

Mana isan’andro 11 Janoary 2022

SALAMO 13.1-6 F. 1

MANDRA-PAHOVIANA ?

1 Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Jehovah ô, mandra-pahoviana no mbola hanadinoanao ahy ihany? Mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko?

2 Mandra-pahoviana no mbola hisaintsainako am-panahy, sy hahalahelovako am-po isan’andro? Mandra-pahoviana no mbola hisandratan’ny fahavaloko ho amboniko?

3 Jereo aho ka valio, Jehovah Andriamanitro ô; ampahazavao ny mazoto, fandrao renoky ny torimaso fahafatesana aho;

4 Fandrao ny fahavaloko hanao hoe: naharesy azy aho, fandrao hifaly ny rafilahiko, raha mangozohozo aho.

5 Fa raha izaho kosa, dia ny famindram-ponao no itokiako; ho faly amin’ny famonjenao ny foko.

6 Hihira ho an’i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy;

Ny fanamelohan-tena (1-4).
Sady rera-tsaina Davida no mamoy fo amin’izao Salamo izao ary azo lazaina fa tena ao anaty fahadisoam-panantenana tanteraka satria tsapany fa toa tsy manatrika azy Andriamanitra sady tsy mbola vonona hamonjy azy (1-2).
Misy fotoana mandalo sedra toy izany koa isika rehefa mitranga ny aretina, na olana ara-bola, na zava-manahirana manokana mikasika ny fianakaviana, na ny asa, na ny fiangonana; toa manadino Andriamanitra. Zavatra roa no takiany amintsika amin’ny toe-javatra toy izany : 1°) Hivavaka sy haharitra hivavaka (3); 2°) Hanantena ny famonjen’Andriamanitra (4) mba hahatonga antsika tsy hanamelo-tena ka hihevitra hoe resy. Tsarovy fa mpandresy Jesoa Kristy na dia nahatsiaro ho nafoin’Andriamanitra aza teo amin’ny hazo fijaliana (Matio 27.46).
Ny famindrampon’Andriamanitra (5-6).
Mandrakizay ny famindrampon’Andriamanitra (Salamo 100.5) ka tokony itokiana araka izay ambaran’i Davida eto (3) sy ao amin’ny Salamo 52.8b manao hoe “Matoky ny famindrampon’Andriamanitra mandrakizay doria aho”. Izany famindrampon’Andriamanitra izany rahateo no mahatonga antsika hifaly na dia ao anaty fahoriana aza (5, Romana 12.12) ary hihira sy hidera an’Andriamanitra mpanisy soa antsika (6, Romana 8.28).
Toky sy fanantenana : « Fa raha izaho kosa, dia ny famindram-ponao no itokiako; ho faly amin’ny famonjenao ny foko. Hihira ho an’i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy; » (Salamo 13:5-6)