Mana isan’andro 10 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06 Janoary...

Mana isan’andro 10 Janoary 2021

LIOKA 5.27-39 F. 7

FIAINANA FA TSY FAHAZARANA

27 Ary rehefa afaka izany, dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy, nipetraka teo am-pamorian-ketra*; dia hoy Izy taminy: Manaraha Ahy.[*Izahao Mat. 9,9]

28 Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana, dia nanaraka Azy.

29 Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an’i Jesosy; ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa, izay niara-nipetraka nihinana teo aminy.

30 Fa ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonomonona tamin’ny mpianatr’i Jesosy ka nanao hoe: Nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota?

31 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary;

32 tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka.

33 Ary hoy izy ireo taminy: Ny mpianatr’i Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka, ary ny an’ny Fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny Anao kosa mihinana sy misotro ihany.

34 Ary hoy Jesosy taminy: Mahay mampifady ny havan’ny mpampakatra va ianareo, raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra?

35 Fa ho avy ny andro; ary rehefa voaisotra* ny mpampakatra hiala aminy, dia amin’izany andro izany vao hifady izy.[*Na: Ny andro izay hanesorana]

36 Ary Izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe: Tsy misy olona mandriatra lamba vaovao hanalany tapa-damba hatampina ny lamba tonta; fa raha izany, dia mahatriatra ny vaovao izy, ary ilay tapa-damba nalaina tamin’ny vaovao dia tsy hifanaraka amin’ny tonta.

37 Ary tsy misy olona manisy divay vaovao no anaty siny hoditra tonta; fa raha izany, ny divay vaovao mahatriatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba foana ny siny hoditra;

38 Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy hatao ao anaty siny hoditra vaovao.

39 Tsy misy olona, rehefa nisotro ny divay ela, no maniry ny vaovao; fa hoy izy: Ny ela no tsara*.[*Na: tsaratsara kokoa]

Ho an’ny rehetra ny famonjena (27-33).
Somary ratsy ny fijery ny mpamory hetra tamin’izany teo amin’ny fiaraha-monina satria nosokajian-drizareo ho mpihinana ny hatsembohan’ny hafa, na ny mahantra aza, no sady koa mpiray tendro tamin’ireo mpanjanaka, dia ny Romana. Eo imason’ny Jiosy dia mpanota izy ireo ka tsy tokony hiray latabatra aminy. Koa nanenjika an’i Jesoa izy ireo tamin’ny naneken’ny Tompo ny fanasan’i Matio. Nihevitra mantsy izy ireo fa ny fanjakan’Andriamanitra dia ho azy ireo ihany fa tsy mendrika izany ireo izay noheveriny fa mpanota. Tsy izany anefa no fijerin’ny Tompo fa natao ho an’ny rehetra ny famonjena, indrindra fa ho an’ny mpanota. Izay no isan’ny asan’ny Tompo dia ny hitaona ny mpanota hibebaka mba hahazo fiainana vaovao (1 Jaona 1.9).
Tsy ho fahazarana fotsiny (34-39).
Ireto Fariseo sy mpanora-dalàna ireto dia nitady ny fomba rehetra hamelezana an’i Jesoa. Nampiasainy hatramin’ny fampitahana ny fanaon’ny mpianatr’i Jaona mpanao batisa sy ny fanaon’i Jesoa sy ny mpianany. Tsy nahomby ny tetika satria voazava tsara fa raha mbola eo Izy dia tokony hanararaotra hifaly ny olona satria mbola hisy ny fotoana izay hialàny tsy ho eo intsony. Koa amin’izany vao mety ny fifadian-kanina. Tsy nandà ny mahazava-dehibe ny fifadian-kanina akory i Jesoa. Ny lalànan’ny Jiosy rahateo nitaona azy ireo hanao fifadian-kanina indray mandeha isan-taona mandritra ny andro fanavotana (Lev. 23.27-28). Ireto Fariseo ireto anefa dia manao izany matetika ho fisehosehoana. Izany hoe, ny fanaovana izany ho fahazarana sy fombafomba fotsiny dia toa fihatsaram-belatsihy ihany.
Fandinihan-tena : Tena hiainako ve ny Tenin’Andriamanitra sa vakiako am-pahazarana fotsiny ihany?