Mana isan’andro 06 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 10 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 05 Janoary...

Mana isan’andro 06 Janoary 2022

LIOKA 4.22-30 F. 3

TSY MASINA AN-TANINY TOKOA VE ?

22 Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak’i Josefa va Ity?

23 Ary hoy kosa Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao: izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin’ny taninao koa.

24 Ary hoy koa Izy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin’ny taniny.

25 Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Maro no mpitondratena teo amin’ny Isiraely tamin’ny andron’i Elia, raha nihantona ny andro* telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin’ny tany rehetra;[*Gr.nirindrina ny lanitra]

26 nefa tsy mba nirahina ho any amin’ny anankiray tamin’ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin’ny tany Sidona ihany, dia ho any amin’izay vehivavy mpitondratena.

27 Ary maro no boka teo amin’ny Isiraely tamin’ny andron’i Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa Namàna Syriana ihany.

28 Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin’ny synagoga, raha nandre izany,

29 ka nitsangana izy, dia nandroaka Azy hiala ao an-tanàna ary nitondra Azy ho any an-tampon’ny havoana niorenan’ny tanàna, mba hazerany amin’ny hantsana.

30 Nefa Izy namaky teo afovoany, ka dia lasa nandeha.

Indrisy ! (22-24).
Tamin’ny voalohany aloha dia nankalaza Azy ireo Jiosy tamin’ny teny fahasoavana nolazain’i Jesoa. Fa raha vao nisy, na anankiray monja aza nahatsikaritra fa olona teo an-tanàna ihany Izy, dia lasa nivadika indray ilay hafanam-po teo. Tsy tantin’izy ireo hoe ilay zanaka mpandrafitra teo aminy ve no ho lasa toy izao? Asa na noho ny fialonana na zavatra hafa, fa lasa tsy nino Azy indray izy ireo. Izao dia olana hiainantsika kristiana ankehitriny koa rehefa mitory ny famonjen’i Jesoa amin’ny ankohonantsika isika, na amin’ny mpiara-monina amintsika. Izany dia noho ny fifankahafantarana hatry ny ela ka efa nahitana ny toetra tsara sy ratsy, na ny nety sy ny tsy nety fantatry ny olona. I Jesoa aza eto efa fantatra fa tsy nanan-tsiny mbola nolavin’izy ireo, koa mainka moa fa isika olombelona tsotra !
Tsy mbola tonga ny fotoana e ! (25-30).
Ny nampahatsiahivan’i Jesoa ny nanjo an’i Elia sy Elisa tamin’ny fotoan’androny dia vao mainka naharomotra ireto Jiosy ireto. Hany ka niafara hatramin’ny fikasana ny hamonoan’izy ireo Azy izany. Raha ny tokony ho izy dia tsy ho sarotra tamin’izy ireo ny hamono an’i Jesoa, satria i Jesoa irery ve hahatohitra ireto olona marobe izay efa romotra ireto? Andriamanitra anefa no tompon’ny teny farany, koa tamin’ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina no nahafahany niala teo (30). Manana ny fotoanany tokoa ny Tompo ka tsy hisy hery hafa hanozongozona izany planin’ny famonjena nataony izany.
Fanontaniana : Ahoana no fomba hitoriako ny ao amin’ny ankohonako ?