Mana isan’andro 09 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 10... Ny tao aoriana Mana isan'andro 07...

Mana isan’andro 09 Aogositra 2021

MATIO 23.16-28 F.2,6
MINO SY MANAO NY RARINY ARY TIA FAMINDRAMPO

16 Lozanareo, mpitarika jamba izay manao hoe: Raha misy mianiana amin’ ny tempoly, dia tsy mampaninona izany; fa raha misy mianiana amin’ ny volamena amin’ ny tempoly, dia haningo-tena izy.17 Ry adala sy jamba! iza no lehibe, ny volamena va, sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena?18 Ary koa: Raha misy mianiana amin’ ny alitara, dia tsy mampaninona izany; fa raha misy mianiana amin’ ny fanatitra eo amboniny, dia haningo-tena izy.19 Ry jamba! iza no lehibe, ny fanatitra, sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra?20 Koa amin’ izany, izay mianiana amin’ ny alitara, dia mianiana aminy mbamin’ ny zavatra rehetra izay eo amboniny.21 Ary izay mianiana amin’ ny tempoly dia mianiana aminy mbamin’ izay mitoetra ao anatiny.22 Ary izay mianiana amin’ ny lanitra dia mianiana amin’ ny seza fiandrianan’ Andriamanitra mbamin’ izay mipetraka eo amboniny.23 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon’ ny solila sy ny aneta ary ny komina hianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin’ ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.24 Ry mpitarika jamba! tantavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva.25 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa diovinareo ny vohon’ ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsi-fahononana.26 Ry Fariseo jamba! diovy aloha ny atin’ ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny vohony.27 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa hianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan’ ny maty mbamin’ ny fahalotoana rehetra.28 Dia tahaka izany koa hianareo: raha amin’ ny eo ivelany dia miseho amin’ ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fihatsarambelatsihy sy tsi-fankatoavan-dalàna.

Lozan’ny mpitarika jamba (16-25)

Mbola manantitrantitra Jesoa ny amin’ny tsy mahamety ny fitarihana araka ny fombafomba fotsiny. Tsy vitsy tokoa mantsy ireo Kristiana mametraka lanjany be loatra amin’ny fihetsika tokony hatao ao am-piangonana, na fombafomba atao eny amin’ny alitara, na ny fitafy ivelany sns… eny mety hitsikera tsy ampiheverana ireo izay manao diso fomba aza, hany ka manadino ny tena zava-dehibe (26-28). “Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara, sy izay ilain’i Jehovah aminao dia izao ihany : ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo. Ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena” (Mika 6.8).

Madio ivelany tahaka ny fasana (27)

Toa mafy izany fiteny izany nefa isika indraindray dia toy izany mihitsy. Oharin’i Jesoa amin’ny kapoaka sy lovia diovina nefa ny ao anatiny feno fandrobana sy tsy fahononana (25). Ary koa ny fasana voalalotra fotsy tsara tarehy ivelany nefa ao anatiny taolan’ny maty sy fahalotoana (27). Fitenintsika matetika koa ny hoe : Miditra am-piangonana rehefa Alahady nefa mangalatra akoho ny Alatsinainy. Misy Kristiana mbola sahy manao kolikoly tsy mijoro amin’ny fahamarinana. Ivelany miseho ho olo-marina nefa ny ao anaty dia feno fihatsarambelatsihy sy fahotana, toy ny fitiavam-bola, fosafosa, lainga, fanavakavaham-poko, sns… Mila olona masina tsy misy pentina manaraka Azy ny Tompo satria hoy Izy « Aoka ho masina ianareo, satria Masina Aho Jehovah Andriamanitrareo. » (Levitikosy 19.2)

Vavaka : Tompo o ! Tehirizo aho ho madio ao anatiny aloha vao ny ivelany koa midira Ianao ato am-poko. Mitomoera ao hahaizako hankatoa ny didinao. Amen !

Application Mana isan’andro, afaka alainao ao @ Play Store