Mana isan’andro 10 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09...

Mana isan’andro 10 Aogositra 2021

MATIO 23.29-39 F.2, 6
TE HIAHY ANAO HO EO AMBANY ELANY JESOA

29 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa manao ny fasan’ ny mpaminany hianareo sady manisy haingony ny rarivatom-pasan’ ny olona marina,30 ka hoy hianareo: Raha niara-belona tamin’ ny razanay izahay, dia tsy mba nikambana taminy handatsa-drà ny mpaminany.31 Ka dia miampanga tena hianareo fa zanak’ izay namono ny mpaminany.32 Ary hianareo koa dia mamenoa ny famaran’ ny razanareo.33 Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin’ ny helo?34 Ary noho izany, indro, Izaho maniraka mpaminany sy olon-kendry ary mpanora-dalàna ho atỳ aminareo; koa ny sasany hovonoinareo sy hohomboanareo amin’ ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo ao amin’ ny synagoganareo sy henjehinareo mitety vohitra,-35 mba hanody anareo ny rà marina rehetra, izay nalatsaka tambonin’ ny tany, hatramin’ ny ran’ i Abela marina ka hatramin’ ny ran’ i Zakaria, zanak’ i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan’ ny tempoly sy ny alitara.36 Lazaiko aminareo marina tokoa: Hanody ity taranaka ity izany rehetra izany.37 Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina ho aminao, impiry Aho no ta-hanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban’ ny akoho ny zanany ao ambanin’ ny elany, fa tsy nety hianareo!38 Indro, avela ho lao ho anareo ny tranonareo.39 Fa lazaiko aminareo: Hatramin’ izao dia tsy hahita Ahy tokoa hianareo mandra-pilazanareo hoe: Isaorana anie Izay avy amin’ ny anaran’ i Jehovah.

Ny Fariseo sy ny Mpanoradalàna dia nantsoin’ny Tompo koa hoe bibilava (33), taranaky ny menarana, noho izy ireo mihatsaravelatsihy. Nambarany fa zanaky ny mpamono ny Mpaminany ary mpitora-bato izay irak’Andriamanitra. Izy ireo dia toa hita mikarakara ny fasan’ireo mpaminany nisy namono ary nihevitra ny tenany tsy ho isan’izay mpanenjika ny marina (29-30) nefa efa fantatry ny Tompo izay efa hataon’izy ireo sahady Aminy dia ny hamonoany Azy eo amin’ny hazo fijaliana (33). Hohelohina any amin’ny afobe no hiafaran’izy ireo ary tsy ho afa-mandositra amin’izany. Mbola hanody azy ireo hoy Jesoa ny rà marina rehetra izay nalatsaka tambonin’ny tany (35, 36).

Fanenjehana Kristiana (34)

Efa naminany ny loza hanjo ireo mpianany aty aoriana koa Jesoa ny amin’izay ho fanenjehana ny Kristiana sy ireo izay mitazona ny finoany ka mitory ny filazantsara marin’i Jesoa Kristy. Vonona ny ho faty ho an’i Kristy ve ianao raha misy izany fanenjehana izany eto amintsika? Efa rentsika amin’ny vaovao any ivelany any fa maro ny Kristiana kapohina sy gadraina, eny vonoina ho faty mihitsy aza noho ny fanarahany an’i Kristy. Maro ny fiangonana no efa nodorana, ao ny Pasitera enjehina… Inona no anton’izany? Satria tsy zakan’ny olona ny filazana ny marina izay mampiharihary ny fahotany.

Miorena tsara.

Fotoana izao hiorenana tsara amin’ny finoana izao, mbola miandry antsika hatrany Jesoa (37). Ny faniriany dia ny hanangona ny zanany sy hiahy azy tahaka ny fanomban’ny akoho ny zanany ao ambany elany.

Fampanantenana: Tian’i Jesoa ianao, koa miverena aminy fa ho karakarainy sy harovany.

Application mana isan’andro azo alaina ao @ Play Store