Mana isan’andro 07 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 09... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06...

Mana isan’andro 07 Aogositra 2021

MATIO 22.34-46

 JESOSY MAMPIANATRA ARY MANADINA

Ny nanontaniana an’ i Jesosy ny amin’ izay didy lehibe

34 Fa ny Fariseo, nony nandre fa nampahasina ny Sadoseo Izy, dia niangona.35 Ary ny anankiray tamin’ ireo, izay mpahay lalàna, nanontany naka fanahy Azy ka nanao hoe:36 Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin’ ny lalàna?37 Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an’ i Jehovah Andriamanitrao amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra.38 Izany no didy lehibe sady voalohany.39 Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.40 Izany didy roa izany no ihantonan’ ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.

Ny nanontanian’ i Jesosy ny Fariseo ny amin’ izay maha-Zanak’ i Davida ny Mesia

41 Ary rehefa tafangona ny Fariseo, dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe:42 Ahoana no hevitrareo ny amin’ i Kristy? Zanak’ iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak’ i Davida.43 Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin’ ny Fanahy no manao Azy hoe Tompo, ka manao hoe:44 Jehovah nilaza tamin’ ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin’ ny tongotrao ?45 Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy?46 Dia tsy nisy nahavaly Azy na dia teny iray akory aza; ary hatramin’ izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany Azy intsony.

Ny didy lehibe indrindra(34-40).

Ny fikirizan’ireo mpanohitra hametraka fanontaniana feno fandrika dia tsy nanakana velively an’i Jesosy hanohy ny asa nanirahan’ny Ray Azy. Araraotiny  avokoa ny fotoana rehetra hampitany hafatra (34-36). Amin’izao fotoana izao, inona no manosika antsika hanatona mpanompon’Andriamanitra ? Manoloana ireo karazan’olona samihafa, aoka hararaotina ny sehatra omena antsika hampianarana ny olona. Misy fanamby lehibe ny valin-tenin’i Jesosy: mila tia an’Andriamanitra ary mila tia ny hafa. Ny fanolorantsika tena ho an’Andriamanitra dia azo refesina amin’ny fomba fifandraisantsika amin’ireo manodidina antsika.

Entanin’ny Fanahy(41-46).

Anjaran’i Jesosy indray no manontany ireo fahavalony. Tsikariny ny tsy fahalalany ary dia nararaotiny ny fotoana hampianarany azy momba ny tenany. Raha afaka manao soa ho an’izay manenjika sy mikendry ny handavo anao dia aza mihambahamba. Ahoana no fahazoanao  ny Salamo 110.1?  Azo heverina ho mpanjaka  lehibe teo amin’ny Isiraely i Davida. Jesosy eto dia manazava ny fahalehibeazan’i Kristy miohatra aminy (45). Izy Ilay sady Zanaka no Tompon’i Davida izay nolavina nefa nanana toerana be voninahitra. Ary ireo izay nitoetra ho fahavalony dia hahita ihany koa ny toerana voatokana ho azy. …eo ambanin’ny tongotry ny Tompo (44)! Mahatalanjona mandrakariva ny mahita karazan’olona tapa-kevitra  handeha amin’ny làlany manokana ka mandà tsy hanaraka ireo fampianaran’ny Soratra Masina izay mazava tsara (2 Timoty 3.8).

Fampieritreretana : Ny fitiavantsika an’Andriamanitra dia taratra amin’ny fanehoantsika fitiavana ireo manodidina antsika na zanak’Andriamanitra ireo na tsia.

Application Mana isan’andro, afaka alainao ao @ Play Store