Mana isan’andro 08 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 09... Ny tao aoriana Mana isan'andro 07...

Mana isan’andro 08 Febroary 2022

LIOKA 9.10-17 F. 4

TSY MIALA MAINA IZAY MIARAKA AMIN’NY TOMPO!

10 Ary rehefa niverina ny Apostoly, dia nanambara tamin’i Jesosy izay efa nataony. Ary Izy nitondra azy ka nandeha nitokana nankany amin’ny tanàna atao hoe Betsaida.

11 Ary ny vahoaka, nony nahalala, dia nanaraka Azy; ary Izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra; ary izay marary dia nositraniny.

12 Ary nony efa ho hariva ny andro, dia nanatona ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Ravao ny vahoaka mba hankanesany eny amin’ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry sy hitady hanina; fa atỳ an-tany foana isika.

13 Fa hoy Izy taminy: Omeonareo hanina izy. Ary hoy ireo: Tsy manana mihoatra noho ny mofo dimy sy hazandrano roa izahay, raha tsy handeha hividy hanina ho an’ireo olona rehetra ireo.

14 Fa tokony ho dimy arivo lahy izy. Ary hoy Izy tamin’ny mpianany: Asaovy mipetraka an-tokony izy ka tokony ho dimam-polo avy.

15 Dia nataony izany, ka nampipetraka azy rehetra izy.

16 Ary rehefa noraisin’i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanaovany* fisaorana ireo, dia novakiny ka natolony ny mpianany harosony eny anoloan’ny vahoaka.[*Na: nasiany]

17 Dia nihinana izy rehetra ka voky; ary nangonina izay sombintsombiny sisa tsy lany, ka nisy roa ambin’ny folo harona.

Manao tatitra
Nahavita ny iraka nampanaovina azy ny mpianatra ka nanao tatitra tamin’ny Tompo. Fantatry ny Tompo fa mila fitokanana miaraka Aminy izy ireo ka nentiny tany Betsaida. Afaka mitokana miaraka amin’ny Tompo koa ianao rehefa nahatanteraka ny iraka ary mahafaly ny Tompo izany an! Ny vahoaka anefa liana sy nangetaheta ka nanaraka dia noraisin’i Jesoa tsara ny olona satria fantany izay ilainy. Sanatria Aminy ny manilikilika.
Tsy mety mahazo ny fijerin’ny Tompo mihitsy ny mpianatra
Ny vahaolana hitany manoloana ny hanoanan’ny olona dia ny manaparitaka azy ireo. Inona no nambaran’ny Tompo? “Omeonareo hanina izy”. Tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa anefa. Noraisin’i Jesoa ireo dia nisaorany an’Andriamanitra ka tonga nahavoky ny olona tsy omby dimy arivo.
Ny anjaran’ny mpianatra
Manatanteraka ny baiko no anjaran’ny mpianatra. Nampipetraka ny olona ho antoko 50 avy, mora amin’izay ny fizarana. Mila hianarantsika mihitsy ny fahaiza-mandamina satria tena araka an’Andriamanitra izany. Mahita irika hanafihana ny fahavalo raha mikorontana sy misavoritaka ny fomba fiasantsika. Endrey izany fiaraha-miasan’ny Ray sy ny Zanaka. Rehefa mahay misaotra amin’izay eo an-tanana koa isika dia miasa amin’ny fomba tsy takatry ny saina ny Tompo. Voky ny olona ary mbola nisy tsy lany roa ambin’ny folo harona. Mbola tsy niova i Jesoa hatramin’izao fa mahay manao zavatra mahagaga hatrany. Ampitomboy ny finoanao Azy dia ho hitanao ny voninahiny.
Vakio: Hebreo 13.8 “Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay”, “Tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra” (Jaona 11.40)
Mana isan’andro Audio