Mana isan’andro 07 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 08... Ny tao aoriana Mana isan'andro 04...

Mana isan’andro 07 Febroary 2022

LIOKA 9.1-9 F. 3, 7

JESOA SY NY IRAKA!

1 Ary Jesosy niantso ny roa ambin’ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina.

2 Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan’Andriamanitra sy hahasitrana ny marary.

3 Ary hoy izy taminy: Aza mitondra zavatra ho amin’ny alehanareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa.

4 Ary izay trano hidiranareo, dia ao no itoero, ary avy ao indray no ialao.

5 Ary izay tsy mampandroso, anareo, raha miala amin’izany tanàna izany ianareo, dia ahintsano ny vovoka ho afaka amin’ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy.

6 Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny.

7 Ary Heroda mpanapaka nandre izay rehetra natao; dia very hevitra izy noho ny filazan’ny olona; fa hoy ny sasany: Jaona no efa nitsangana tamin’ny maty;

8 ary hoy ny sasany: Elia no efa niseho; fa hoy kosa ny sasany: Ny anankiray amin’ny mpaminany fahiny no efa nitsangana.

9 Fa hoy Heroda: Raha Jaona, dia izaho no efa nanapaka ny lohany; fa iza indray moa Izao, izay reko fa manao izany zavatra izany? Ary izy nitady hahita Azy.

Iraka lehibe (1-6).
Nanome fahefana ny mpianatra i Jesoa ary naniraka azy ireo mba handeha hanohy ny asa izay efa natombony. Zava-dehibe izany iraka izany ka tsy ilana fanahiana ny amin’izay ho hanina sy ho tafiana fa ny Tompo no miahy izany. Rehefa maniraka ny Tompo dia anjarantsika ny manaraka fa Izy no mampitao amin’ny fombany. Izay mampiantrano dia hahazo fiadanana sy fitahiana fa loza miantona kosa ho an’ireo izay manidy varavarana. Iza amin’ireo no misy anao, iraka sa mampiantrano sa manidy varavarana?
Iza moa i Jesoa aminao? (7-9).
Manjavozavo tanteraka ny fahafantaran’ny olona an’i Jesoa. Nalaza ary niparitaka tsy nisy toy izany ny asa mahagaga nataony ka valaketraka hatramin’i Heroda. Iza indray izany? Samy nanana ny filazany ny olona. Iza avy no ilazany Azy eto? Tsy afaka tena hahalala an’i Jesoa ny olona iray raha tsy manana fifandraisana manokana Aminy. Mety efa nahare zavatra maro momba an’i Jesoa ianao saingy tsy tena mahalala Azy satria tsy mbola nanaiky Azy ho Tomponao sy Mpamonjinao manokana. Fotoana izao mba handraisanao izany fanapahan-kevitra izany. Raha efa nanao ilay dingana indray ianao nefa tsy mitombo amin’ny fahalalana Azy dia mbola maty antoka ihany koa satria maro be ny tombontsoa tsy mbola iainanao.
Notapahan’i Heroda ny lohan’i Jaona noho ny tsy fahafoizany ny fahotana. Ny tsy fahafoizanao ny faharatsiana maro isan-karazany dia misakana anao tsy handray ny tombontsoa avy amin’ny Tompo.
Saino: “Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanaka no tsy manana ny fiainana” (1Jaona 5.12)
Mana isan’andro Audio