Mana isan’andro 04 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 07... Ny tao aoriana Mana isan'andro 03...

Mana isan’andro 04 Febroary 2022

LIOKA 8.16-25 F. 2, 7

NY FAHEFAN’I JESOA!

16 Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na nametraka azy ao ambanin’ny farafara; fa ataony eo amin’ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitan’izay miditra ny mazava.

17 Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy haseho.

18 Koa tandremo ny fihainonareo; fa izay manana dia homena; ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia halaina aminy.

19 Ary renin’i Jesosy sy ny rahalahiny nanatona Azy, fa tsy nahazo nihaona taminy, satria nifanety ny vahoaka.

20 Ary nisy nilaza taminy hoe: Ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato ala-trano ta-hahita Anao.

21 Fa namaly Izy ka nanao taminy hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin’Andriamanitra ka mankatò azy.

22 Ary tamin’ny andro anankiray dia niondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianany; ary hoy Izy taminy: Andeha isika hankeny am-pitan’ny farihy; dia lasa izy.

23 Ary nony nandeha ny sambokely, dia azon’ny torimaso Jesosy; ary nisy tafio-drivotra nidina tamin’ny farihy, ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiky nahita loza izy ireo.

24 Ary nanatona izy, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, Tompoko, maty izahay! Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano. Ary dia nitsahatra izany, ka tonga tony tsara ny andro.

25 Ary hoy Izy taminy: Aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe: Iza moa Ity, no mandidy ny rivotra sy ny rano Izy, ka manaiky Azy izany!

Aoka hazava
Ny toerana maizina no mila jiro. Mazava tsara ny jiro amin’ny toerana maizina. Misongadina ny fahazavana rehefa mipetraka amin’ny toerana tokony hisy azy ny jiro. Isika mpino no fahazavan’izao tontolo izao izay tena maizina tokoa. Eny anivon’ny fiaraha-monina sy ny toeram-piasana ary ny toeram-pianarana no mila misongadina ny maha mpino ny mpino fa tsy ao am-piangonana. Ny olona mihaino sy mankatoa ny tenin’Andriamanitra dia tena hisongadina ny fahazavany satria tsy mahay miaina ao amin’ny maizina izy. Misongadina amin’ny toerana misy anao ve ny mahazanak’Andriamanitra anao sa manaraka be fahatany ny ataon’ny hafa fotsiny?
Tombontsoa
Izay mihaino sy manao ny sitrapon’Andriamanitra dia manana toerana faran’izay tsara. Reny, rahalahy, anabavin’i Jesoa. Mbola misy tsara noho izany ve? Midika izany fa raisin’i Jesoa an-tanana tanteraka ny fiainanao ary Izy no mikarakara anao amin’ny lafiny rehetra. Inona indray no tadiavinao mihoatra noho izany?
Manana ny vahaolana rehetra ny Tompo
Tao anaty sambokely handeha hiampita ranomasina, natory ny Tompo satria reraka. Mbola nitafy nofo amin’ny mahaolona Azy Izy tamin’io ka nahatsiaro vizana ary dia niala sasatra natory. Lesona tsara omen’ny Tompo ny mpanompony ny fahaizana miala sasatra. Nanonja ny rano noho ny tafio-drivotra ka efa saika nahita loza ny mpianatra. Inona no nataony? Nanaitra an’i Jesoa tamin’ny torimasony. Inona no nataon’i Jesoa rehefa nifoha Izy? Nampitony ny ranomasina sy ny rivotra. Maro ny tafio-drivotra eo amin’ny fiainana ka miteraka onjam-piainana mafy sy sarotra saingy tompon’ny vahaolana i Jesoa. Ny anjaranao dia ny miantso sy manatona Azy! Vakio ny Matio 11.28
Mana isan’andro Audio