Mana isan’andro 03 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 04... Ny tao aoriana Mana isan'andro 02...

Mana isan’andro 03 Febroary 2022

LIOKA 8.1-15 F. 4

MPAMAFY SA AMAFAZANA !

1 Ary taoriana kelin’izany, dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsaran’ny fanjakan’Andriamanitra; ary ny roa ambin’ny folo lahy nanaraka Azy.

2 mbamin’ny vehivavy sasany, izay nositraniny tamin’ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan’ny demonia fito,

3 sy Johana, vadin’i Koza, mpitandrina ny fananan’i Heroda, ary Sosana mbamin’ny maro hafa koa, izay nanompo azy* tamin’ny fananany. [*Na: Azy]

4 Ary nisy vahoaka betsaka niangona, ka nanatona Azy ny olona avy tamin’ny isan-tanàna, dia nanao fanoharana hoe Izy:

5 Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa; ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka, ary dia lanin’ny voro-manidina.

6 Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin’ny vatolampy; ary raha vao naniry izy, dia nalazo; satria tsy nisy mandomando.

7 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tsilo; ary ny tsilo niara-naniry taminy, dia nangeja azy.

8 Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ny tany tsara, dia naniry ka namoa zato heny. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia niantso hoe: Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.

9 Ary ny mpianany nanontany Azy ny amin’izay hevitr’izany fanoharana izany.

10 Dia hoy Izy: Hianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra; fa amin’ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy, fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra (Isa. 6. 9). [*Gr. nomena]

11 Koa izao no hevitry ny fanoharana: Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra.

12 Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka hovonjena.

13 Ireo teny ambonin’ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin’ny hafaliana; nefa tsy manam-paka ireo, fa mino vetivety ihany, koa amin’izay andro isehoan’ny fakam-panahy dia mihemotra izy.

14 Ireo teny amin’ny tsilo dia izay mandre, fa nony mandeha izy, dia voagejan’ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan’izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa.

15 Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana.

Ireo mpanaraka an’i Jesoa.
Ny mpianatra roa ambin’ny folo no nofidin’i Jesoa ho mpiara miasa aminy. Sambatra izay manana anjara amin’izany fiantsoana izany satria ny Mpanjakan’ny mpanjaka no Tompo. Anisan’izany ve ianao? Ireo vehivavy nanaovan’i Jesoa fahagagana: tao no sitrana, tao kosa ireo nanaraka satria resy lahatra ny amin’ny fampianarany. Inona no nahatonga anao ho mpanara-dia ny Tompo? Tano mafy izany toerana izany mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao.
Fo mandray ny hafatra.
Misy karazany efatra ny tany noraisin’i Jesoa ohatra mba hamafazana eto. 1/Teny amoron-dalana: Maneho ireo olona izay sendra mba nandre ny teny fa tsy nifantoka mihitsy. Tsy misy fiantraikany amin’ny fiainany ny tenin’Andriamanitra ka tsy misy fiovana mihitsy ny fiainany. 2/Teo ambony vatolampy: Nihaino ihany fa tamin’ny fihetseham-po fotsiny. Tsy tafiditra lalina tao am-pony ny teny ary tsy nankatoaviny ka mora lavon’ny fakam-panahy izy. 3/Tao anaty tsilo: Voabahan’ny fanahiana sy ny filana ary ny tahotra ny tenin’Andriamanitra ka tsy nitondra tombontsoa ho azy. Ireo toe-po telo voalohany ireo dia fatiantoka ho azy ny mandeha mivavaka na manao asan’Andriamanitra satria tsy misy fiantraikany amin’ny fiainany ny tenin’Andriamanitra. 4/ Teny amin’ny tany tsara: Sady nihaino tsara no nahazo izay nolazain’ny teny ary nankatoa izany. Nanova ny fiainany ny teny ary namokatra be izy. Handova ny fiainana mandrakizay ireo. Aiza amin’ireo ny fonao?
Mpamafy.
Mila manomana tsara ny toerana hamafazana fa tsy manao rainazy ka izay hianjeran’ny voa any dia hianjerany. Miankina be dia be amin’ny fanomanana ny fon’ny olona ny vokatra azo.
Fanomanana?: Vavaka – Vavaka – Vavaka!
Mana isan’andro Audio