Mana isan’andro 02 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 03... Ny tao aoriana Mana isan'andro 01...

Mana isan’andro 02 Febroary 2022

LIOKA 7.36-50 F. 7,3

FAMELAN-KELOKA SY FITIAVANA

36 Ary ny Fariseo anankiray nanasa an’i Jesosy hiara-mihinana aminy; ary dia niditra tao an-tranon’ilay Fariseo Izy ka nipetraka nihinana.

37 Ary, indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon’ilay Fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy;

38 ary nijanona teo ivohony tanilan’ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin’ny ranomasony sy namaoka azy tamin’ny volon-dohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanosotra azy tamin’ny menaka manitra,

39 Ary nony nahita izany ilay Fariseo nanasa Azy, dia nanao anakampo hoe: Raha mpaminany Ity, dia ho nahalala io vehivavy manendry Azy io sy ny toeny; fa mpanota io.

40 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ry Simona, manan-kolazaina aminao Aho. Dia hoy izy: Lazao ary, Mpampianatra ô.

41 Nisy roa lahy nananan’ny mpampanàna vola anankiray trosa: ny iray nananany denaria diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo.

42 Ary raha tsy nanan-kaloa izy roa lahy, dia samy navelany. Koa iza moa amin’ireo no ho tia azy indrindra?

43 Simona namaly ka nanao hoe: Ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy Izy taminy: Marina ny hevitrao.

44 Ary Jesosy nitodika nijery an-dravehivavy ka nanao tamin’i Simona hoe: Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao Aho; nefa tsy mba nanome Ahy rano hanasana ny tongotro ianao; fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin’ny ranomasony, dia namaoka azy tamin’ny volon-dohany.

45 Tsy mba nanoroka Ahy akory ianao; fa izy, hatr’izay nidirako, dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro.

46 Ny lohako tsy mba nohosoranao diloilo akory; fa izy kosa nanoso-menaka manitra ny tongotro.

47 Ary amin’izany dia lazaiko aminao: Voavela ny helony be, fa be fitiavana izy; fa izay voavela tamin’ny kely dia kely fitiavana.

48 Dia hoy Izy tamin-dravehivavy: Voavela ny helokao.

49 Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe: Iza moa Ity no mba mamela heloka?

50 Ary hoy Izy tamin-dravehivavy: Ny finoanao efa namonjy anao; mandehana soa aman-tsara

Mahalala ny ao am-po Jesoa (39-50) :
Fantatr’i Jesoa ny eritreritr’i Simona ka novaliany tamin’ny teny (39-40), tsapany koa ny fitiavana lalina tao am-pon’ilay vehivavy mpanota na dia tsy niteny aza izy. Fehiny: Tsy azontsika anafenana na inona na inona Andriamanitra (Salamo 139.2b, Jaona 2.25b). Tsy aleo ve ifampiresahana Aminy amin’ny fo tsotra ny zavatra rehetra. Hoy Izy « Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mhitsy » (Jaona 6.37b)
Fampieritreretana an’i Simona: Tantara no nasetrin’i Jesoa ny eritreritr’i Simona mba:
1°) Hampitodika ny sainy amin’ny fifandraisan’ny famelan-keloka sy ny fitiavana (40-43),
2°) Handinihany ny toe-panahiny sy ny an’ilay vehivavy,
3°) Ho fampiharana avy hatrany ny fampianarana omeny (44-48). Mampianatra antsika mba hamakafaka sy hampiasa saina izany manoloana ny tenin’Andriamanitra sy izay zava-misy amin’ny fiainana. Izy no manome saina sy torohevitra ary mitarika amin’izany (Salamo 32.8; 73, 24).
Voavela ny helony be :
misy fatrany ve ny fahotana (be, kely)? Samy teo amin’ny fanasana Simona Fariseo, tompon’ny fanasana sy ilay “vehivavy mpanota” tonga tsy nasaina fa ity farany no nahazo hoe “voavela ny helony be” sy “Ny finoanao efa namonjy anao…” (50). Ny maha-mpanota tsy manakana ny fanatonana an’i Jesoa handray famelan-keloka. Tsy hoe voavela heloka isika satria tia an’Andriamanitra fa tia Azy isika satria voavela heloka. Arakaraky ny fiaikena fa tena mpanota, “izaho no lohany” hoy Paoly (1Timoty 1.15b) no andraisana famelan-keloka be ary rehefa mandray famelan-keloka be dia tonga be fitiavana an’Andriamanitra ihany koa.
Saintsaino: Porofon’ny famelan-keloka ny fitiavana.
Mana isan’andro Audio