Mana isan’andro 07 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 08... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06...

Mana isan’andro 07 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 16.16-24 F.1.6

MANAIKY NY FANENJEHANA NOHO NY AMIN’I KRISTY

16 Ary raha nandeha ho any amin’ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminaniana nataony no nahazoan’ny tompony harena be.

17 Izy nanaraka an’i Paoly sy izahay ka niantso hoe: Ireo lehilahy ireo dia mpanompon’Andriamanitra Avo Indrindra, izay manoro anareo lalam-pamonjena.

18 Ary nataony tamin’ny andro maro izany. Ary sosotra Paoly, dia nitodika ka nanao tamin’ny fanahy hoe: Mandidy anao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin’izany ora izany indrindra izy.

19 Ary nony hitan’ireo tompony fa very ny fanantenany hahazoany harena, dia nisambotra an’i Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin’ny lehibe;

20 ary rehefa nentiny tany amin’ireo governora izy roa lahy, dia nolazainy hoe: Ireto lehilahy Jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra

21 ka mampianatra fanao tsy mety horaisintsika na hataontsika, fa Romana isika.

22 Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy; ary ireo governora nanaisotra ny lambany, ka nasainy nokapohina tamin’ny hazo izy.

23 Ary nony efa nokapohiny mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-tranomaizina, ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina.

24 Ary rehefa nahazo teny toy izany ralehilahy, dia nataony tao amin’ny tranomaizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony nobolokiny mafy tamin’ny boloky hazo.

Tsy mba tahaka ireo mponina tao amin’ny tanànan’i Filipy i Paoly fa nolaviny ny fampifangaroana ny fivavahana kristiana amin’ny fombafombam-pivavahana izay nanjaka. Nanapa-kevitra izy hampitsahatra izany ary izany indrindra no antony nandefasan-drizareo azy tany an-tranomaizina.
Toe-panahy ivelany toa mivavaka saingy anafenana asan’ny maizina (16-17).
Na dia toa marina aza ny teny izay nambaran’ilay ankizivavy (17) ary nandoka an-dry Paoly izy tao anatin’izany, dia fantatr’i Paoly kosa fa fanahin’ny demonia no nampiteny azy ary noroahiny izany.
Very fidiram-bola (19).
Tsy sitrapon’Andriamanitra ny fanararaotan’olona hanangonan-karena.
Fisamborana sy fikapohana ary fanaovana an-tranomaizina (20-24).
Ny anton’ny fisamborana dia noho ny fiarovana ny tombontsoan’ireto olona ireto. Nahazo rariny izy ireo satria nasaina nokapohina mafy i Paoly sy Silasy. Tsy vitan’izany fa nohidiana mafy tao an-tranomaizina. Tsy natao hahagaga izao satria efa nambaran’ny Tompo Jesoa fa tsy maintsy hohenjehina mafy izay manaraka Azy. « Eny, izay rehetra te-ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesosy, dia henjehina. » (2 Timoty 3.12)
Fahamarinana : « Sambatra ianareo, raha haratsian’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. » (Matio 5.11) ; « Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin’ny synagoga sy ao an-tranomaizina, ka ho entina eo anatrehan’ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. » (Lioka 21.12)
Hosaintsainina : « Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin’ny olom-boafidy, mba hahazoan’ireny koa famonjena. dia izay ao amin’i Kristy Jesosy. mbamin’ny voninahitra mandrakizay. » (2 Timoty 2.10)