Mana isan’andro 06 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 07... Ny tao aoriana Mana isan'andro 05...

Mana isan’andro 06 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 16.1-15 F.1,2

FITARIHAN’NY FANAHY MASINA

1 Dia tonga tany Derbe sy Lystra koa izy; ary, indro, nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty – zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino, fa jentilisa* rainy – [* Gr. Grika]

2 ary tsara laza teo amin’ny rahalahy tany Lystra sy Ikonioma izy.

3 Koa tian’i Paoly ho entiny miaraka aminy izy; dia nalainy izy ka noforany noho ny Jiosy tany amin’izany tany izany, satria fantatr’izy rehetra fa jentilisa* rainy. [ Gr. Grika]

4 Ary raha nandeha nitety ny tanàna tao izy, dia natolony hotandreman’ny olona ireo didy navoaky ny Apostoly sy ny loholona* tany Jerosalema. [*Gr.presbytera]

5 Ary nihanahery finoana ny fiangonana sady nihamaro isan’andro.

6 [Ny niantsoan’Andriamanitra an’i Paoly hankany Makedonia, sy ny nataon’i Paoly tao Filipy] Ary rehefa noraran’ny Fanahy Masina tsy hitory ny teny tany Asia izy, dia nandeha namaky ny tany Frygia sy Galatia

7 ka efa tonga tany an-tsisin’i Mysia, dia nitady hankany Bitynia izy, fa tsy navelan’ny Fanahin’i Jesosy.

8 Ary rehefa nandalo an’i Mysia izy, dia nidina nankany Troasy.

9 Ary nony alina dia nisy fahitana niseho tamin’i Paoly, koa, indro, nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe: Mità mankaty Makedonia, ka vonjeo izahay!

10 Ary nony nahita ny fahitana izy, dia nitady handeha niaraka tamin’izay hankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin’ny olona any.

11 Ary nony niondrana an-tsambo niala tany Troasy izahay, dia nizotra nankany Samotrakia; ary nony ampitso dia nankany Neapolia.

12 Ary nony niala teo izahay, dia nankany Filipy, izay tanàna voalohany amin’izany zara-tanin’i Makedonia izany sady zana-panjakana*; ary nitoetra teo amin’izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. [* Gr. kolonia]

13 Ary tamin’ny andro Sabata dia nivoaka teo ivelan’ny vavahady izahay nankeny amoron’ony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana; ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin’ny vehivavy vory teo.

14 Ary nisy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanàna Tyatira, izay nivavaka tamin’Andriamanitra, dia nihaino izy, ary ny Tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain’i Paoly.

15 Ary rehefa natao batisa ravehivavy mbamin’ny ankohonany, dia nangataka izy nanao hoe: Raha ataonareo ho mahatoky amin’ny Tompo aho, dia midìra ao an-tranoko ka mitoera ao. Dia nanery anay izy.

Niainga ary ny dia faharoa nataon’i Paoly (15.40).
Paoly no nitarika ny ekipa fa ireto avy ny nanaraka azy : Silasy, lehilahy tsara laza (15.22) ; Timoty, tovolahy vao niova fo ary nanana fijoroana ho vavolombelona tsara (2) ; ary Lioka, ilay nanoratra ny bokin’ny Asan’ny Apostoly (10).
Timoty (1-5).
Nanapa-kevitra Paoly hitondra an’i Timoty hanaraka azy. Timoty dia tovolahy tsara laza teo amin’ny rahalahy tany Lystra sy Ikonioma. Noforan’i Paoly izy satria Grika ny rainy, izany fepetra izany no noraisiny mba tsy hisy hanohintohina ny fandroson’ny Filazantsara. Fatratra Paoly amin’ny fanaraha-maso ny fankatoavana ny tari-dàlana izay napetraky ny Apostoly sy ny loholona avy tany Jerosalema. Tsy nahadiso azy izany satria izany no antony nampandroso ny fiangonana.
Notarihin’ny Fanahy Masina (6-10).
Anisan’ny asan’ny Fanahy Masina ny fitarihana ny mpino (6-7).
Rehefa manaiky hotarihiny isika dia hanao izany Izy amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra na ny zava-mitranga, na anaty vavaka, ary koa amin’ny alalan’ny teny entin’ny mpiara-manompo ary maharesy lahatra ny rehetra (10). Zava-dehibe ny fanekena ny fitarihan’ny Fanahy, ka na efa nametrapetraka tetik’asa aza isika dia tokony ho vonona ny hanajanona izany rehefa manohitra izany ny Fanahy Masina.
Tonga tany Eoropa ny Filazantsara ! (11-15)
Tsy mora hatrany akory ny manomboka asa fitoriana ny Filazantsara amin’ny toerana vaovao. Hita ho nitsapatsapa mihitsy rizareo teo am-panombohana, saingy nasehon’Andriamanitra fa efa nialoha làlana Izy. Porofon’izany ny vehivavy iray izay nanokatra ny fony (14).
Hosaintsainina : Mihaino ny fitarihan’ny Fanahy Masina ve aho eo am-panatanterahana ny iraka ampanaovin’ny Tompo ahy ?