Mana isan’andro 07 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 08... Ny tao aoriana Mana isan'andro 06...

Mana isan’andro 07 Desambra 2021

EFESIANA 2.11-22 F.1,6

FAMONJENA TSY HANAVAHANA

11 [Ny famindram-pon’Andriamanitra amin’ny jentilisa amin’ny andraisany azy ho ao amin’ny fiangonana] Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazain’ny voaforan-tanana teo amin’ny nofo hoe tsy voafora –

12 eny, tsarovy fa tamin’izany andro izany dia tsy nanana an’i Kristy ianareo, fa olon-ko azy tamin’ny fanjakan’ny Isiraely ary vahiny tamin’ireo faneken’ny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an’Andriamanitra teo amin’izao tontolo izao;

13 fa ankehitriny kosa, ao amin’i Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken’ny ran’i Kristy.

14 Fa Izy no fihavanantsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana,

15 fa tao amin’ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana, mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin’ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana,

16 ary hampihavana antsika roa tonta ho tena iray amin’Andriamanitra noho ny hazo fijaliana, izay namonoany ny fandrafiana.

17 Ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana* taminareo izay lavitra ary fihavanana* tamin’izay akaiky koa. *[ Na: fiadanana; izahao Isa. 57.19]

18 Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin’ny Fanahy iray ho any amin’ny Ray.

19 Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin’ny olona masina sady ankohonan’Andriamanitra,

20 natsangana teo ambonin’ny fanorenan’ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra;

21 ao aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny Tompo.

22 Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy.

Ianareo fahiny.
Ambaran’ny Apostoly Paoly amin’ireo Jentilisa efa niova ho Kristiana ny toerana nisy azy ireo fahiny amin’ny maha Jentilisa azy ka norabirabian’ny Jiosy hoe: “Tsy voafora” (11b). Lavitra sady tsy nanana an’Andriamanitra (12b). Dia tahaka izany avokoa ny ny firenena rehetra izay tsy mbola mahalala an’Andriamanitra ka manompo izay andriamanitra namboarin’ny tanany avy amin’ny zavaboahary araka ny maharesy lahatra azy: “Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany, fa saiky manerana an’i Asia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy manao hoe: Tsy Andriamanitra izay zavatra nataon-tànana” (Asa 19.26). Tsy nitsahatra nanambara ny marina ny Apostoly Paoly nandritra ny androm-piainany. Mendrika harahina ny diany.
Ianareo ankehitriny.
Rehefa nitoriana an’i Jesoa Kristy kosa ny Jentilisa ka nandray ny famonjena dia tsy lavitra an’Andriamanitra intsony izy. Ary indrindra, lasa tafaray amin’ireo Jiosy, ankohonana iray, mihavana ao amin’i Kristy Jesoa. Noravan’ny famonjena notanterahin’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana ny efitra nampisaraka azy roa tonta teo aloha ka nahatonga azy ireo ho olom-baovao mihavana sy tafakambana ary tena iray ao amin’Andriamanitra (16).
Mpiray fanjakana.
Izay rehetra mino an’i Jesoa Kristy noho ny asam-panavotana nataony teo amin’ny hazo fijaliana dia lasa ankohonan’Andriamanitra (19). Miray fanjakana amin’ny Apostoly sy ny Mpaminany fahiny ary i Jesoa Kristy no fehizoro mampiray azy rehetra (20).
Fonenan’Andriamanitra.
Sady monina ao anatin’ny mino Azy Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no miara-miaina aminy ety ivelany koa ka mampahery sy miaro azy lalandava (22). Tsy izany indrindra ve no fiainam-piadanana ?