Mana isan’andro 06 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 07... Ny tao aoriana Mana isan'andro 05...

Mana isan’andro 06 Desambra 2021

EFESIANA 2.1-10 F.1,6

FAMPAHATSIAHIVANA

1 Ary ianareo dia efa novelominy, fony mbola matin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo,

2 izay nalehanareo fahiny, araka ny fomban’izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin’ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin’ny zanaky ny tsi-fanarahana;

3 teo amin’ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin’ny filan’ny nofontsika, ka nanaovantsika ny danin’ny nofo sy ny saina; ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika.

4 Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin’ny famindram-po, noho ny halehiben’ny fitiavany izay nitiavany antsika,

5 na dia fony mbola matin’ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo);

6 ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy,

7 mba hasehony amin’ny andro ho avy ny haben’ny haren’ny fahasoavany amin’ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin’i Kristy Jesosy.

8 Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra;

9 tsy avy amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha.

10 Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.

Maty fahavelona. Samy mpanota avokoa ny olombelona tsy ankanavaka hatrany amin’ny fiandohan’izao tontolo izao: “fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra”(Romana 3.23). Ary arakaraka ny nitomboan’ny taranaka no nampiparitaka sy nivelaran’ny fahotana teo amin’ny fiainany. Namono tanteraka ny fanahin’ny olona izay endrik’Andriamanitra tao aminy ny fahotana. Maty fahavelona, araka izany, ny olombelona rehetra; matin’ny fahotana (2). Izany no ampahatsiahivin’ny Apostoly Paoly eto.(1-3)
Fiainam-pahotana.
Arakaraka ny toe-panahin’ny olona ihany ny fomba fiainany. Satria ny fahotana no nanjaka tao aminy dia fiainana mifanaraka amin’izany koa no niainany: “fiainan’izao tontolo izao”, manaraka ny danin’ny sainy sy ny fony” (2, 3b). Lavitra tanteraka an’Andriamanitra.
Novelomina indray.
Raha ny tokony ho izy, rehefa mijery ny fiainan’ny olombelona eto amin’izao tontolo izao, dia tsy tokony hisy olombelona mendrika hovelomina intsony saingy noho ny famindram-pon’Andriamanitra sy ny fitiavany lalina dia novonjeny tamin’ny alalan’ny Zanany lahitokana dia Jesoa Kristy ny olombelona mpanota. Izay rehetra mino an’i Jesoa Kristy dia mahazo famonjena maimaimpoana ary novelomina indray: “na dia fony mbola matin’ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo)” (5b).
Fahasoavana.
Tsy avy amin’ny sitrapon’ny olona na avy amin’ny heriny na ny asany fa noho ny fahasoavan’Andriamanitra tokana ihany no namonjeny ny olona ho afaka amin’ny fahotany. “Fahasoavana no namonjena anareo”(5,8) Ary amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy tokana ihany no handraisana izany famonjena izany. Ny olona efa nandray io famonjena io dia mahatsiaro fifaliana sy fiadanana ao anatiny.(Gal.5.22). Efa nandray izany ve ianao?