Mana isan’andro 05 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 06... Ny tao aoriana Mana isan'andro 04...

Mana isan’andro 05 Desambra 2021

EFESIANA 1.15-23 F.1,6

MITOMBO AMIN’NY FAHALALÀNA AN’ANDRIAMANITRA

15 [Fivavahana ho an’ny Kristiana tao Efesosy mba handrosoany hahalala ny hatsaran’ny famonjena, sy fampahatsiarovana azy ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra] Ary noho izany izaho koa, rehefa nandre ny finoanareo an’i Jesosy Tompo izay hitan*’ny olona masina rehetra, [* Na: (ny finoanareo an’i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo)]

16 dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin’ny fivavahako,

17 mba homen’Andriamanitr’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, ho anareo ny fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana amin’ny fahalalana Azy tsara,

18 ary mba hampahiratina ny mason’ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin’ny fiantsoany sy izay haren’ny voninahitry ny lovany eo amin’ny olona masina,

19 ary ny fihoaran’ny halehiben’ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiàsan’ny herin’ny faherezany,

20 izay nataony tao amin’i Kristy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty sy ny nampitoerany Azy eo amin’ny tànany ankavanana any an-danitra,

21 ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin’izao fiainana izao ihany, fa amin’ny ho avy koa,

22 dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an’ny fiangonana*, [* Gr. eklesia]

23 izay tenany, dia ny fahafenoan’izay mameno izao zavatra rehetra izao amin’ny rehetra.

Fitoriana sy vavaka.
Rehefa nandre ny finoana sy ny fitiavan’ny Efesiana i Paoly dia nanolotra fisaorana ho azy ireo, satria izany dia porofon’ny fandraisan’izy ireo anjara amin’ny planin’Andriamanitra. Nasehon’i Paoly eto fa tsy maintsy manao mihoatra noho ny fitoriana ny mpitory filazantsara, tsy maintsy mivavaka ho an’ny olona nitoriany izy. Fanaon’i Paoly ny mivavaka ho an’ny hafa: Romana1:9, 1 Tesaloniana1:2; Filemona 1:4.
Nivavaka i Paoly mba hanomezan’ny Ray ny Efesiana ny fanahin’ny fahendrena ary mba hanomezany fanambarana ho azy ireo ka hahalalany bebe kokoa ny momba an’Andriamanitra.
Fahamarinana.
Ny tanjon’ ny fiainantsika Kristianina dia tsy maintsy mifantoka amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra araka ny fahamarinana, araka ny ambara amin’ny alalan’ny Teniny, ary mba hanitsiana ny hevi-diso mahakasika izay heverintsika ho maha-Andriamanitra azy. Ny tena heverintsika mazàna dia ny lovantsika ao amin’Andriamanitra, saingy tian’i Paoly ny Efesiana hahatakatra fa tena sarobidy ho an’Andriamanitra izy ireo hany ka noraisiny ho lovany manokana.
Ny herin’Andriamanitra.
Tian’i Paoly ho fantatr’izy ireo ny halehiben’ny herin’Andriamanitra amintsika izay mino. Ny hery izay miasa ao anatintsika dia ilay hery mahery vaika izay nanangana an’i Jesoa tamin’ny maty. Ny fitsanganany no fanehoana faratampony ny heriny ary nametraka azy ho ambonin’ny zava-drehetra, ho lohan’ny zava-drehetra, anisan’izany ny fiangonana. Raha i Jesoa no lohany, dia mandrafitra ny vatany ny Kristianina. Ny hevitra mikasika ny fahafenoany eto dia ny fikarakarany sy ny fitahiany ny Fiangonany eo anatrehany.
Fanontaniana: Ataonao ho vaindohan-draharaha ve ny mitombo amin’ny fahalalàna an’ Andriamanitra? Inona avy no ataonao hahatraranao izany?