Mana isan’andro 04 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 05... Ny tao aoriana Mana isan'andro 03...

Mana isan’andro 04 Desambra 2021

EFESIANA 1.1-14 F.1,6

FITAHIAM-PANAHY AVY ANY AN-DANITRA

1 [Fiarahabana nataon’i Paoly, sy fiderany an’Andriamanitra noho ny soa avy amin’ny avotra nataon’i Kristy] Paoly, Apostolin’i Kristy Jesosy noho ny sitrapon’Andriamanitra, mamangy ny olona masina any Efesosy, izay mahatoky* ao amin’i Kristy Jesosy: [* Na: mino an’]

2 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.

3 Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,

4 araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika,

5 rehefa notendreny rahateo amin’ny fitiavana isika mba ho Azy* amin’ny fananganan’anaka amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan’ny fony, [* Na: amin’ny fitiavana, rehefa notendreny rahateo ho Azy isika]

6 ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ny Malala.

7 Izy no ananantsika fanavotana amin’ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ny fahasoavany,

8 izay nataony be ho antsika tamin’ny fahendrena sy ny fisainana rehetra,

9 rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin’ny sitrapony isika, araka ny safidiny izay nokasain’ny tenany,

10 hahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany* ny zavatra rehetra ho iray ao amin’i Kristy, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, dia ho ao aminy; [* Na: hanangonany indray]

11 ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany*, rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan’izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan’ny fony, [* Na: no nandraisantsika ny lova]

12 mba ho fiderana ny voninahiny izahay, izay nanantena an’i Kristy rahateo.

13 Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo,- eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana.

14 Izany Fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin’ny fanavotana ny olona izay nahiny ho an’ny tenany, ho fiderana ny voninahiny.

Fantatr’i Paoly tsara ny lanja sy ny hasarobidin’ny fahasoavana sy fiadanana avy amin’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mpino, ary izany no nentiny niarahaba ireto mpino tao Efesosy ireto. Antitranteriny fa ny fandraisana ny fahasoavan’Andriamanitra dia mialoha ny handehanana amim-piadanana miaraka Aminy (1-2). Niantso fisaorana an’Andriamanitra izy noho ny amin’ ireo fitahiam-panahy rehetra nomena ny mpino tao amin’i Kristy any an-danitra.
Fitahiana maro karazana.
Fitahiana no nifidianany antsika tao aminy mba ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany (4), Fitahiana no nanendreny antsika hatsangana ho zanany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy noho ny fitiavany antsika (5), Fitahiana no nanasoavany antsika maimaimpoana tao amin’i Jesoa Kristy (6), Fitahiana no nanavotana sy namelana ny fahadisoantsika tao amin’i Jesoa Kristy (7), Fitahiana no nisafidianany ny hampahafantatra antsika ny zava-miafina ny amin’ny sitrapony (9), Fitahiana no nanaovany antsika ho lovany araka ny fikasany sady ankasitrahany (10). Fitahiana no nanaovana antsika tombokase tamin’ny Fanahy Masina izay santatry ny lovantsika ho amin’ny fanavotana (14)
Fiderana sy ny fanomezam-boninahitra.
Izany no mendrika hataontsika amin’Andriamanitra sy hanatonantsika Azy noho ireo fitahiana marobe ireo. Tsara lavitra ny fo vaovao noho ny akanjo vaovao. Tsara lavitra noho izay mety ho fananana ny manana an’i Kristy. Tsara lavitra ny mandova an’Andriamanitra noho ny lova eto an-tany. Fitahiana ny manana an’ Andriamanitra. Sarobidy ireo fitahiana ireo, harena lehibe sady maharitra izany ary tsy voavidy vola.
Fanontaniana : Iza amin’ireo fitahiana ireo no efa tsapanao fa voarainao manokana ? Ny fahatsapanao izany dia tsy hamela anao tsy hankasitraka sy hanome voninahitra an’Andriamanitra. Ahoana no hampiharanao izany anio?