Mana isan’andro 03 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 04... Ny tao aoriana Mana isan'andro 02...

Mana isan’andro 03 Desambra 2021

NEHEMIA 13.15-31 F.2,6

FANARENANA HENTITRA

15 Ary tamin’izany andro izany dia nahita ny sasany tany Joda aho fa nanosihosy famiazam-boaloboka tamin’ny Sabata sy nampiditra amboara ary nampitondra entana ny boriky sady nitondra divay koa sy voaloboka sy aviavy ary entana samy hafa rehetra, izay nentiny ho any Jerosalema tamin’ny andro Sabata; dia nananatra azy mafy aho tamin’ny andro nivarotany hanina.

16 Ary nisy olona avy any Tyro nitoetra tao, izay nitondra hazandrano sy varotra samy hafa ka nivarotra tamin’ny taranak’i Joda sy tany Jerosalema tamin’ny Sabata;

17 Dia nifandahatra tamin’ireo manan-kaja amin’ny Joda aho ka nanao taminy hoe: Inona izao zava-dratsy ataonareo izao, no dia mandoto ny andro Sabata ianareo?

18 Tsy nanao toy izao va ny razanareo, ka dia nahatran’Andriamanitsika amintsika sy amin’ity tanàna ity izao loza rehetra izao? fa ianareo izao dia efa mampitombo ny fahatezerana mirehitra izay mihatra amin’ny Isiraely amin’ny andotoanareo ny Sabata.

19 Ary raha vao malomaloka ny vavahadin’i Jerosalema talohan’ny Sabata, dia nasaiko nohidiana ny vavahady, ka tsy navelako hovohana mandra-pahatapitry ny Sabata ary notendreko ny zatovoko sasany hiambina teo am-bavahady mba tsy hampidirana entana amin’ny andro Sabata.

20 Ka dia nandry teo ivelan’i Jerosalema indray mandeha na indroa ny mpandranto sy ny mpivarotra zavatra samy hafa;

21 dia nananatra azy mafy aho ka nanao taminy hoe: Nahoana ianareo no mandry eto anilan’ny manda Raha mbola manao izany indray ianareo, dia hosamboriko. Koa hatramin’izany andro izany dia tsy tonga tamin’ny Sabata intsony izy.

22 Ary ny Levita dia nasaiko nanadio ny tenany ka ho avy hiambina eo am-bavahady, mba hanamasinany ny andro Sabata. Tsarovy aho noho izany koa, ry Andriamanitro ô, ary iantrao aho araka ny haben’ny famindram-ponao.

23 Ary tamin’izany andro izany dia hitako ny Jiosy izay efa nanambady vehivavy avy any Asdoda sy Amona sy Moaba;

24 ary ny antsasaky ny zanany dia nanao tenin’ny Asdodita, fa tsy nahay teny Jiosy, fa nanaraka ny fiteniny avy isam-pirenena izy.

25 Dia nifandahatra taminy aho ka nanozona azy ary namely ny sasany sy nandrompotra ny volony, dia nampianiana azy tamin’Andriamanitra hoe: Aza manome ny zanakareo-vavy ho vadin’ny zananilahy, ary aza maka ny zananivavy ho vadin’ny zanakareo-lahy, na ho vadinareo.

26 Tsy izany va no nanotan’i Solomona, Mpanjakan’i Isiraely? kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tany amin’ny firenena maro, fa tian’Andriamaniny izy ka nataon’Andriamanitra ho mpanjaka tamin’ny Isiraely rehetra; kanefa na dia izy aza dia, nampanotain’ny vehivavy hafa firenena.

27 Koa mety va raha ianareo no re fa manao izao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin’Andriamanitsika amin’ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo?

28 Ary vinanton’i Sanbala Horonita ny anankiray amin’ny zanak’i Joiada, zanak’i Eliasiba, mpisoronabe, ka dia noroahiko niala teo amiko izy.

29 Tsarovy ireo, ry Andriamanitro ô, noho ny nandotoany fisoronana, eny, ny faneken’ny fisoronana sy ny Levita.

30 Toy izany no nanadiovako azy ho afaka amin’ny tamin’ny olona hafa firenena rehetra, sy nanendreko ny anjara-raharahan’ny mpisorona sy ny Levita samy ho amin’ny raharahany avy,

31 ary ny amin’ny fanaterana ny kitay hazo tamin’izay fotoan’androny sy ny voaloham-bokatra. Tsarovy aho ka hasoavy, ry Andriamanitro ô.

Mitovy lasitra amin’ny jentilisa (15-22).
Tsy nisy nandeha tamin’ny laoniny intsony ny fiainan’ny Zanak’Israely. Tsy nohajaina ny lalàna ny amin’ny Sabata, izay nampiavaka azy ireo amin’ny maha vahoakan’Andriamanitra azy. Ny filan-karena sy ny fitiavam-bola no nanjaka, ka tsy nampaninona azy ireo intsony ny manao raharaham-barotra tamin’ny Jentilisa amin’ny andro Sabata (16). Inona kosa no nataon’i Nehemia? Nananatra (15, 17, 18) sy nampahafantatra azy ireo ny faharatsian’ny nataony. Nitady ny fomba hanakanana (19,20) sy hanafoanana (21) ny fipariahan’ny faharatsiana izy. Dia nataony izay hiverenan’ny fahamasinan’ny andro Sabata indray (22). Mampandini-tena antsika kristiana ny toe-javatra toy izao. Sao lahy efa miala amin’ny fahamasinam-pitondran-tena isika, na amin’ny asa fivelomana, na amin’ny fomba fitafy, na amin’ny fitadiavam-bola ho an’ny asan’Andriamanitra, ka manaraka ny fanaon’izao tontolo izao? (Romana 12.2).
Mikambana amin’ny jentilisa (23-28).
Tsy hoe manao ny fomba fiainan’ny jentilisa fotsiny ny Zanak’Israely fa mifanambady aminy mihitsy (23), izay zavatra tena tsy eken’Andriamanitra ho ataony (23). Vokany: na ny tenim-pireneny aza dia tsy hain’ny zanany intsony, mainka moa fa ny finoany an’Andriamanitra (24). Niteny mafy sy nampahatsiahy azy ireo ny hafatr’Andriamanitra ny amin’izany i Nehemia (25-28, Eksodosy 23.32). Isika kristiana koa dia hitenenan’Andriamanitra hoe: “Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin’ny tsy mino. Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala?” (2 Korintiana 6.14).
Lesona: Sady olon’ny Tenin’Andriamanitra no olom-bavaka i Nehemia (22, 29-31). Tsy mahagaga raha mahajoro sy mahomby izy na dia sarotra aza ny ady atrehany.