Mana anio Sabotsy 01 Mey 2021 Ny teo aloha Mana anio 02 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 23...

Mana anio Sabotsy 01 Mey 2021

1 TANTARA 12. 1-22


TOBY MIARAMILA LEHIBE

Mbola betsaka ny lisitry ny miaramilan’i Davida. Ireto voatanisa manaraka ireto kosa dia ireo fahavalon’i Davida taloha saingy nanapa-kevitra ny hiray dia aminy satria mahery izy sady nomban’Andriamanitra.
Miaramila miavaka, vita sedra sady mahatoky no lasa niandany tamin’i Davida. Miaramila mahery no nanampy azy fony izy mbola tsy mpanjaka (2,8,14). Mila Kristiana tonga miaramila tsara ny fiaraha-monina ho fampivelarana ny fanjakan’Andriamanitra.
Voatanisa teto hanampy azy ireo ihany koa ny miaramilan’i Saoly niala an-daharana (3-7), ny Gadita (8-14), ary ireo taranak’i Benjamina sy Joda taty aoriana. Asan’Andriamanitra ny nampiombona azy ireo mba hahatrarana ny tanjony. “Rehefa sitrak’Andriamanitra ny alehan’ny olona na dia ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy” (Ohabolana16.7).
Mpiady mahery tarihin’ny Fanahy. Samy nanana ny Fanahin’ny Tompo na i Davida izay nandray izany tamin’ny hosotra voalohany (1 Samoela 16.13) na i Amasay teto. Tsara ny mailo tahaka an’i Davida mba tsy ho voafitaka. Ny fitarihan’ny Fanahy no mahatonga antsika hahay hisafidy ny lalana soritan’ny Tompo.
Tonga toby lehibe na tobin’Andriamanitra. Nitombo hatrany ny isan’ireo mpiady mahay sy mahery resy lahatra hanampy an’i Davida. Tsapa arak’izany fa Ilay Tompo mpanoratra ny tantara no mahatanteraka ny fikasany. Tompon’antoka tamin’izao rehetra izao ny Tompo hampifandraisana ny Isiraely, hany ka oharina amin’ny miaramilan’Andriamanitra izy ireo. Ny mpino ihany koa dia antsoina hiombona ho miaramila tsaran’i Jesoa Kristy.