Mana voalahatra 23 Febroary 2021 Ny teo aloha Mana anio Sabotsy 01 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 22...

Mana voalahatra 23 Febroary 2021

DEOTERONOMIA 28.45–68

ANARANA MAHERY

45 Dia ho tonga aminao ireo ozona rehetra ireo ka hanenjika anao sy hahatratra anao mandra-paharinganao, satria tsy nihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao hitandremanao ny didiny sy ny lalàny, izay nandidiany anao.46 Ary ho famantarana sy fahagagana aminao sy ny taranakao mandrakizay izany,47 satria tsy nanompo an’ i Jehovah Andriamanitrao tamin’ ny fahafaliana sy ny faharavoam-po hianao noho ny habetsahan’ ny zavatra rehetra.48 Any amin’ ny fahanoanana sy ny hetaheta sy ny fitanjahana any ny tsi-fananana na inona na inona no hanompoanao ny fahavalonao izay hampandehanin’ i Jehovah hiady aminao; dia hanisy zioga vy amin’ ny vozonao ireny mandra-pandringany anao.49 Ho entin’ i Jehovah hiady aminao izay firenena avy lavitra, dia ny avy amin’ ny faran’ ny tany-tahaka ny fanidin’ ny voromahery no fihaviny, sady firenena izay tsy ho fantatrao ny fiteniny,50 firenena masiaka endrika, izay tsy hanaja ny antitra, na hiantra ny tanora51 dia hohaniny ny ateraky ny ombinao sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao; ka tsy hisy havelany ho anao, na vary, na ranom-boaloboka, na diloilo, na ny ateraky ny ombinao, na ny ateraky ny ondry aman’ osinao, mandra-pandringany anao.52 Dia hataony fahirano any amin’ ny tanànanao rehetra hianao mandra-pandravany ny mandanao avo sy mafy, izay itokianao, eran’ ny taninao rehetra; eny, hataony fahirano hianao any amin’ ny tanànanao rehetra eran’ ny taninao rehetra, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.53 Ary eo amin’ ny fahirano sy ny fanerena, izay haneren’ ny fahavalonao anao, dia ny ateraky ny kibonao no hohaninao, dia ny nofon’ ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy, izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao anao.54 Ny lehilahy malemilemy sy mihantahanta indrindra eo aminao dia ho ratsy fijery ny rahalahiny sy ny vadiny andefimandry ary ny zanany sisa,55 ka tsy hisy amin’ ireo hanomezany ny nofon’ ny zanany izay haniny fandrao tsy hisy intsony ho azy amin’ ny fahirano sy ny fanerena, izay haneren’ ny fahavalonao anao any amin’ ny tanànanao rehetra.56 Ny vehivavy malemilemy sy mihantahanta eo aminao, izay tsy mbola nanandrana nandia tany noho ny fihantahantany sy ny fahalemilemeny, dia ho ratsy fiteny ny vadiny andefimandry sy ny zananilahy ary ny zananivavy57 noho ny ahitra izay mivoaka avy aminy sy ny zanany vao teraka; fa hihinana izany mangingina izy noho ny tsi-fisian-javatra amin’ ny fahirano sy ny fanerena, izay haneren’ ny fahavalonao anao any amin’ ny tanànanao.58 Raha tsy tandremanao ny hanaraka ny teny rehetra amin’ ity lalàna ity, izay voasoratra eto amin’ ity boky ity, hatahoranao izao anarana efa nankalazaina sady mahatahotra izao hoe: JEHOVAH ANDRIAMANITRAO,59 dia hataon’ i Jehovah mahagaga ny kapoka hataony aminao sy ny zanakao, dia kapoka mafy sady maharitra ela ary faharariana mafy sady maharitra ela.60 Dia haveriny aminao indray ny aretin’ i Egypta rehetra, izay natahoranao ka hiraikitra aminao ireny.61 Ary ny faharariana rehetra sy ny kapoka rehetra koa, izay tsy voasoratra amin’ ny bokin’ ity lalàna ity aza, dia ho entin’ i Jehovah mamely anao mandra-paharinganao.62 Ary olona vitsy no ho sisa aminareo hisolo izao fahamaroanareo toy ny kintana eny amin’ ny lanitra izao, satria tsy nihaino ny feon’ i Jehovah Andriamanitrao hianao.63 Ary araka izay nifalian’ i Jehovah taminareo hahasoa sy hahamaro anareo, dia araka izany kosa no hifalian’ i Jehovah handringana sy handrava anareo; dia hofongorana hianareo tsy ho eo amin’ ny tany, izay efa hidiranao holovana.64 Dia haelin’ i Jehovah any amin’ ny firerena rehetra hatramin’ ny faran’ ny tany hianao; ary any no hanompoanao andriamani-kafa vato aman-kazo, izay tsy fantatrao na ny razanao.65 Ary any amin’ ireo firenena ireo dia tsy hisy hiainanao, na hitsaharan’ ny faladianao; fa any no hanomezan’ i Jehovah anao fo miemponempona sy maso pahina ary fahakiviam-panahy.66 Ary ny ainao hihevingevina eo anatrehanao; dia hatahotra andro aman-alina hianao ka tsy hanampo izay ho velona.67 Nony maraina ny andro dia hanao hoe hianao: Malakia hariva! ary nony hariva ny andro, dia hanao hoe hianao: Malakia maraina! noho ny tahotry ny fonao izay hatahoranao, sy noho ny zavatra izay ho hitan’ ny masonao.68 Ary hianao ho entin’ i Jehovah an-tsambo hiverina any Egypta amin’ ilay làlana efa nolazaiko taminao hoe: Tsy hahita izany intsony hianao; dia hivaro-tena ho andevolahy sy ho andevovavy any amin’ ny fahavalonareo hianareo, nefa tsy hisy mpividy.

Jehovah Andriamanitra

Io no anarana tokana nambara tamin’Isiraely fa hany anarana mendrika hankalazaina sy homem-boninahitra ary hatahorana satria Izy no tompon’ny fahefana rehetra sy manana ny hery hitondrana izao rehetra izao izay nohariany. Manome ny olona fitahiana ho an’izay mankato ny didiny fa mampihatra loza famaizana kosa ho an’izay tsy mihaino ny feony.

Fihainoana ny feon’Andriamanitra: Miverimberina izany ato amin’ity boky ity satria ny fanatanterahana izany no sitrak’Andriamanitra indrindra hataon’ny olona rehetra. Izany koa no hitondra fitahiana ho an’izay manaraka ny didiny fa hahatongavan’ny loza ho an’izay minia tsy mihaino.

Fandringanana (45)

Mety ho tonga amin’izany mihitsy ny sazy homen’Andriamanitra ny olona tsy mankato ny didiny. Maneho izany fa tena tsy zakan’Andriamanitra ny fisian’ny faharatsiana eo amin’ny fiainan’ny olona. Mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ny fahotana ka mahatonga Azy tsy mihaino na dia manatona Azy aza isika. “Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” (Isaia 59.2)

Fahamarinana : Efa nomen’Andriamanitra antsika koa ankehitriny ny anarana tokana hahazoantsika famonjena dia ny anaran’ny Zanany malalany: “Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena” (Asa 4.12). Ary koa: “Izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” (Romana 10.13). Antsoy ny anaran’i Jesoa dia hovonjena ianao.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *