Mana anio 02 Mey 2021 Ny teo aloha Mana 03 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana anio Sabotsy 01 Mey 2021

Mana anio 02 Mey 2021

1 TANTARA 12. 24-40


MAHATANTERAKA NY TENINY NY TOMPO

Miangona ho toby lehibe iray.  Firaisana tena mahavariana no hita tao Hebrona satria samy nandefa miaramila avokoa ny foko rehetra teo amin’ny Isiraely  hanandratana an’i Davida ho mpanjaka (38). Rava ny efitra rehetra mety hampisaraka. Mihalehibe arak’ízany ilay toby miaramila iraisan’íreo mpiady voatsonga.  Tsy misy mahasakana ny programa sy ny lamina izay omanin’Andriamanitra. “Mba ho iray ihany izy rehetra”… hoy ny vavaky ny Tompo Jesoa ho antsika izay mino Azy. Ny firaisana amin’ny fo madio dia hery mahery vaika handresena ny fahavalon’ny fitoriana ny filazantsara.

Fety be , fifaliana be …(40). Vina iray, tanjona iray no banjinin’ny rehetra… “hampanjaka an’í Davida amin’ny Isiraely rehetra” (38).Ny fiaraha-mientana sy ny firaisam-po misy no anisan’ny fanalahidin’ny fandresena eo amin’ny mpiray dia.

Endrey tsara ery raha ny mpirahalahy no mifankatia. Samy nitondra zavatra hifampizarana izy ireo hiarahana mifaly noho ity fametrahana an’i Davida ho mpanjakan’ny Isiraely ity. Fifaliana nandritra ny telo andro…

Fampiharana : Isika izay  voafidin’ny Tompo hibanjina ilay vina lehibe no antsoiny  hiara-hientana hanatanteraka ilay iraka lehibe izay napetrany.  Ny fiombonana no hahatrarana ny tanjona ka hitondra fifaliana any an-danitra isika ny amin’ny mpanota babon’i Jesoa Kristy.