Ny menarana varahina = tandindon’i Kristy Ny teo aloha Misterin'ny Noely Ny tao aoriana Vato Fisaka 02 mirakitra...

Ny menarana varahina = tandindon’i Kristy

Ny Menarana varahina = tandindon’i Jesoa Kristy

Mialoha an’izany anefa dia andeha ho fantarintsika kely hoe inona marina ny zavatra nitranga (manentana anao anefa na izany aza mba hamaky io tantara io ao amin’ny Nom 21 :4-9).
Ao amin’ny toko faha-20 dia voatantara fa raha tokony hamakivaky hanitsy eo amin’ny tanin’ny Edoma ny Zanak’Isiraely mba tsy hanalavi-dalana, dia tsy navelan’ny tompon-tany izy. Ao amin’ny toko faha-21 indray izy dia notafihan’ny Kananita ka tsy nahatohitra azy, fa lasa babo aza ny sasany taminy. Dia nangataka tamin’Andriamanitra izy ireo ka nivoady fa raha atolotry ny Tompo eo an-tànany ity firenena ity dia hataony levona avokoa ny tanànany. Dia nihaino azy Andriamanitra ka nanolotra azy ny Kananita ary dia nolevoniny avokoa izy sy ny tanànany. Dia niala teo amin’ny tendrombohitra Hora ireo zanak’Isiraely ireo ka voatery nihodidina ny tany Edoma, izany hoe hanalavi-dalana.
Kivy àry ny fanahin’ny olona ka nimonomonona tamin’Andriamanitra sy Mosesy izy. Izao no voasoratra ao :
‟Ary niteny nanome tsiny an’ Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe: Nahoana no nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty atỳ an-efitra? fa tsy misy mofo na rano atỳ; ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony”.
Nankaleo, nahatofoka azy ireo ny mofo avy tamin’Andriamanitra dia ny mana izany. Marihina fa tsy vao izay akory vao nampahitan’Andriamanitra sy Mosesy zava-mahagaga sy lehibe ireo vahoaka ireto, fa isaky ny zava-tsarotra miseho dia miditra an-tsehatra mamonjy azy ireo Andriamanitra. Izany no nahatezitra indrindra an’Andriamanitra ka nampandehanany ny menaran’ afo teny amin’ ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny; dia nahafatesana be ny olona Isiraely.
Dia nitaraina tamin’ i Mosesy ny olona ka nanao hoe: Efa nanota izahay, fa efa niteny nanome tsiny an’ i Jehovah sy ianao. Ifony amin’ i Jehovah izahay mba hanesorany ny menarana aminay.
Dia nifona ho an’ ny olona Mosesy. Ary nanome baiko an’i Mosesy Andriamanitra hoe: Manaova MENARANA VARAHINA, ka ahantòny amin’ ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona, raha mijery izany Menarana Varahina izany.
Dia nanao menarana varahina Mosesy ka nanantona azy tamin’ ny hazo lava; ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona.
Ahoana àry no maha tandindon’ Jesoa Kristy an’io Menarana varahina io ?:
I Jesoa Kristy mihitsy no nanambara sy nampiseho tamin’ny tenany ny fifandraisan’ ny menarana varahina sy ny tenany :
Hoy Jesoa :
‟Ary tahaka ny nanandratan’ i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’ olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy. ” (Jao.3 :14-15)
Mifanahaka ny menarana varahina sy Jesosy Kristy
1/ Nahantona tamin’ny hazo ilay menarana varahina mba tsy ho faty izay rehetra voakakitry ny menaran’afo moa ve tsy tandindon’ilay Jesoa Kristy nihantona teo ambony hazofilajaliana izay nitondra ny fahotantsika mba tsy ho faty isika satria dia fahafatesana no tambin’ny ota hoy ny Soratra Masina (vakio Rom 5 :12)
2/ Nanam-pitoviana tamin’ny olona rehetra (Fil.2 :7) i Jesosy Kristy tety an-tany, saingy tsy nanota Izy. Nisolo ny olona rehetra Izy teo amin’ny hazofijaliana, nefa tsy nanana ota ; noho izany dia afaka manonona ny fitsaràna sy ny faharesen’ny ota Izy.
3/ Rehefa natao teo amin’ny talaky maso ho hitan’ny olona rehetra ilay menarana varahina, tsy mihetsika ary tsy manaikitra, dia nabaribary ny ratsy sy ny ota ary ny fahafatesana (na ny loharanony), porofo fa efa resy izy ary tsy manam-pahefana handoro sy hamono izay voakaikitra intsony. Dia tahaka izany, izay rehetra mijery ny Tompo ka mino Azy dia tsy handairan’ny ozona sy ny fahafatesana faharoa intsony. Tsy maintsy misy ny menarana sy ny kaikitra fa izay mitoky amin’ny Tompo sy ny asany kosa dia voaaro amin’ny asan’ireny.
Fantaro koa anefa ny tsy mampitovy an’i Jesao sy ilay menarana varahina.
Ilay menarana varahina dia maty sy nitoetra ho varahina moana ary tsy manan-kery, fa ny olona voakaikitry ny menaran’afo ka nijery azy ihany no velona ; i Jesoa Kristy kosa dia nitsangana tamin’ny maty ka sady manome fiainana ho an’izay rehetra mijery azy ka mino Azy no manavao ny fiainany mba tsy handehanany tahaka ny teo aloha intsony (fiovam-piainana) :
“ Koa raha misy olona ao amin’ i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo.” (2Kor.5 :17)
Hoy ny Heb.3 :17-19 :
“Ary iza no nahatezitra Azy efa-polo taona? Tsy izay nanota va, ka dia niampatrampatra tany an-efitra ny fatiny? Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin’ ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany.”
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen
Nosoratan’i Bary Mahefa