Vato Fisaka 02 mirakitra ny didy 10 (Eks 32 :15) = tandindon’i Kristy Ny teo aloha Ny menarana varahina =...

Vato Fisaka 02 mirakitra ny didy 10 (Eks 32 :15) = tandindon’i Kristy

Vato Fisaka 02 mirakitra ny didy 10 (Eks 32 :15) = tandindon’i Kristy

Andeha hanao fampitahana ary isika :

1/ Vato fisaka maneho didy tokana miseho amin’ny endrika roa lehibe / Jesoa Ilay tokana kanefa miseho amin’ny endrika roa ihany koa :
Araka ny Eks 32 :15 no ahitantsika fa ny lalàna izay nomen’Andriamanitra ny vahoaka dia nosoratany tamin’ny vato fisaka 02. Ny lalàna, rehefa tonga teto ambonin’ny tany i Jesoa dia izao no nambarany araka izay hita ao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Matio 22 :39 izao no fanontaniana napetrak’ilay mpahay lalàna anakiray « Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin’ ny lalàna?. Dia hoy Jesoa taminy: Tiava an’ i Jehovah Andriamanitrao amin’ ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany DIDY ROA izany no ihantonan’ ny lalàna rehetra sy ny mpaminany ». Ny lalàna izay nosoratan’Andriamanitra teo amin’ny vato fisaka 02 dia milaza zavatra tokana ihany, dia ny didin’Andriamanita izany, kanefa io didy io dia miseho amin’ny endrika roa manan-danja ka ny voalohany dia ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra ( ny didy 04 voalohany), ary ny faharoa kosa dia ny fifandraisan’ny olona samy olona (ny didy 06 faharoa) jereo ao amin’ny Exs 20 :2-17 ny momba ny didy 10, miverina izany ao amin’ny Deo 5 :6-18.
Ahoana no maha-tandindon’i Jesoa azy araka izany ?
I Jesoa araka ny Filazantsaran’i Jaona 1 :14 dia Andriamanitra Teny tonga Nofo. Eo amin’ny and 1 ao amin’io Jaona io ihany koa anefa dia manambara fa i Jesoa Izay nambarany fa Teny tonga Nofo io dia Andriamanitra ihany koa. Izany hoe i Jesoa dia nanjary sady Andriamanitra no olombelona ihany koa kanefa Izy dia tokana ihany. I Jesoa tokoa mantsy dia tena olombelona satria naterak’olombelona avy tamin’i Maria virjina, kanefa dia tena Andriamanitra ihany koa satria avy tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny nambaran’ny Anjely tamin’i Maria hoe « Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin’ ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina Izay hateraka dia hatao hoe Zanak’ Andriamanitra » (Lio 1 :35).
Raha Jesoa Kristy miseho amin’ny endrika roa lehibe dia ny maha Andriamanitra Azy sy ny maha Olombelona azy. Ny lalàna izay voasoratra tao amin’ny vato fisaka 02 koa dia maneho didy roa lehibe milaza ny fifandraisan’ny olombelona amin’Andriamanitra sy ny fifandraisan’ny olombelona samy olombelona.
Tamin’ny andro taloha, rehefa tsy manaja ny didin’Andriamanitra ny olona dia atao maty. Ankehitriny koa dia mahavery ny olona ny tsy finoana an’I Jesoa Kristy. Ny didin’Andriamanitra dia mampibaribary fa mpanota ny olombelona satria tsy misy mahatandrina izany didy izany na iray aza. I Jesoa kristy kosa dia manafaka ny olona eo amin’ny toeran’ny maha mpanota azy raha mino izy. Ka aza mba isan’izay tsy mino eh !
2/ Vato fisaka novakivakiana noho ilay ombilahy kely notompoin’ny olona / Jesoa kristy nokapohina noho ny fahotan’ny olona
Raha mamaky tsara ny tantara ao amin’ny Eks 32 isika dia mahita ny nanapotehin’i Mosesy ny vato fisaka noho ny fahatezerany raha nahita ny ombilahy kely izay notompoin’ny vahoaka izy. Eo amin’ny and 19 dia izao no voasoratra ao : « Ary raha nanakaiky ny toby i Mosesy, dia nahita ny ombilahy kely sy ny dihy; ary nirehitra ny fahatezeran’ i Mosesy, dia natontany ny vato fisaka teny an-tànany ka novakivakiny teo am-bodin’ ny tendrombohitra »
Moa ve tsy toy izany koa ny nanjo an’i Jesoa noho ny fahotan’ny Olombelona ? zao no voasoratra ao amin’ny bokin’i Isaia 53 :8,10 «Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nenti-nanaisotra Azy; ary iza tamin’ ny niara-belona taminy no nihevitra fa nofongorana niala tamin’ ny tanin’ ny velona Izy, ka ny fahadisoan’ ny oloko no NIKAPOHANA Azy?. Nefa sitrak’ i Jehovah ny HANOROTORO sy hampangirifiry Azy; Rehefa manolotra fanati-panonerana Izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon’ i Jehovah dia hambinina eo an-tànany. »
Fantaro fa isika olombelona no mpanota dia i Jesoa Kristy no nokapohina sy notorotorona, izany anefa no niaretany mba hahatonga antsika ho voavonjy ka ho afaka amin’ny fanamelohana noho ny fahotana
Tsarovy mandrakariva fa efa vitan’Jesoa tamin’ny nanolorany ny ainy teo ambony hazofijaliana ny fampiavanana antsika tamin’Andriamanitra raha tafasaraka taminy isika noho ny maha mpanota antsika. Ary teo ihany koa no nahavitany ny fampiavanana antsika samy olombelona, izany no hevitry ny HAZOFIJALIAN’I JESOA KRISTY.
3/ Vato fisaka namboarina vaovao / Jesoa kristy natsangana indray
Eksodosy 34 indray no ahitantsika fa nasain’Andriamanitra nanamboatra vato fisaka vaovao mitovy amin’ilay teo aloha indray i Mosesy, ary naverin’Andriamanitra nosoratana tao indray ny didy 10. Toy izao no voasoratra ao : « Ary hoy Jehovah tamin’ i Mosesy: Manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin’ ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin’ ilay vato fisaka teo, izay novakivakinao » (Eks 34 :1). Io fananganana indray ny vato fisaka io dia tandindon’ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty.
Fantatsika fa i Jesoa kristy rehefa maty dia nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo. Foana ny fasana nisy an’i Jesoa, efa nitsangana tamin’ny maty Izy mba ho fanamarinana ahy sy ianao.
Fantaro fa izaho sy ianao izay mino dia efa nanombo ny fahotantsika teo ambony hazofijaliana tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy ka ankehitriny dia olombaovao isika « 2Kor 5:17 Koa raha misy olona ao amin’ i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo ». Efa nohamarinina maimaimpoana isika ka afaka amin’ny fanamelohan’ny fahotana.
izay ny momba ny vato fisaka roa fa amin’ny manaraka indray isika dia hijery tandindon’i Jesoa Kristy hafa satria ny baiboly iray manontolo dia maneho an’I Jesoa avokoa fa tsy ny testamenta vaovao ihany akory
Misaotra anao namaky izany hatramin’ny farany. Ny faniriako dia hiara-hitombo amin’ny fahalalana an’i Kristy izaho sy ianao
Ho an’ny Tompo irery ny voninahitra! Amen
Nosoratan’i Bary Mahefa