Mofonaina Zoma 24 Martsa 2023 Ny tao aoriana Mofonaina Alakamisy 23...

Mofonaina Zoma 24 Martsa 2023

Matio 9. 9-13

JESOA TSY TONGA HIANTSO NY MARINA FA NY MPANOTA

Ary nony niala teo Jesoa, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy; Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka Azy. 10 Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano Izy, indreo, nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin’i Jesoa mbamin’ny mpianany. 11 Ary ny Fariseo, raha nahita izany, dia niteny tamin’ny mpianatra hoe: Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo no miara-komana amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota? 12 Ary raha nahare izany Jesoa, dia nanao hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. 13 Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: ” Famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra” (Hos.6.6); fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota.
—————
Izao mofonaina izao dia fitantarana ny fiantsoana an’i Matio ho Apostoly. Matio izay teo am-panatanterahana ny asa aman-draharaha, amin’ny maha-Mpamory hetra azy no nantsoin’i Jesoa ka tonga Apostolin’ny fiangonan’Andriamanitra. Midika izany fa afaka miantso ny olona rehetra Jesoa. Matio izay nosokajian’ny Jiosy ho mpanota noho ny asany teo amin’ny fiarahamonina, Matio koa izay toa fitaovana teo am-pelan-tànan’ny Romanina ho enti-mamoritra sy mampahory ny Jiosy. Olona toa izany anefa no nantsoin’i Jesoa ka tonga Apostoly malaza teo amin’ny tantaran’ny fivavahana Kristianina. Miantso ny mpanota Jesoa ka
1. Misarika azy hanaraka Azy (and 9)
“Ary nony niala teo Jesoa, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy; Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka Azy”
Anisan’izay tsy nitiavan’ny Jiosy an’i Jesoa ny fifandraisany tamin’ny mpamory hetra, izay nosokajian’ny Jiosy fa tena mpanota. Mpanota noho ny fametsifetsena sy ny fanambakana ary ny fiainana ao anatin’ny kolikoly matsiravina. Fitaovana teo am-pelan-tànan’ny Romanina ho enti-mamoritra sy mampahory ny Jiosy mantsy ny mpamory hetra ka tena halan’ny Jiosy. Fahavalon’ny Zelota izy ireo, noho ny Zelota mitana ny fampianarana hoe: “Jehovah irery no Mpanjaka”. Tsy nety nandoa hetra tamin’ny Romanina izy ireo satria fady ny mandoa hetra amin’ny mpanjaka jentilisa. Olona toa izany hoy isika no nantsoin’i Jesoa hanaraka Azy, ary hitantsika eto amin’ny tantara fa zakan’ny antson’i Jesoa Matio ka niala teo am-pamorian-ketra ary nanaraka an’i Jesoa.
Na iza na iza lalovan’i Jesoa ka antsoiny hanaraka Azy dia zakany manaraka Azy. Talohan’izao fihaonany tamin’ny Jesoa izao mantsy dia mamôna no narahin’i Matio, izany no nibaiko ny fiainany, tsy mahagaga raha tena ratsy laza teo anivon’ny mpiarabelona taminy izy. Meteza koa hanaraka an’i Jesoa noho ny antsony miantefa amintsika, manova antsika mantsy ny fanarahana an’i Jesoa. Jesoa rahateo tsy mitarika antsika any amin’ny tsy izy.
2. Manaiky hiantrano ao aminy (and 10)
“Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano Izy, indreo, nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin’i Jesoa mbamin’ny mpianany”
Rehefa nanaraka an’i Jesoa Matio dia nanasa Azy hisakafo tany an-tranony. Nanaiky hisakafo tao amin’i Matio Jesoa na dia feno mpanota aza tao. Miditra eo amin’ny fiainan’izay antsoiny Jesoa, mifandray feno aminy Izy. Ny fidirany tao an-trano mantsy dia tena mariky ny fidirana feno eo amin’ny fiainan’i Matio. Tsy mampaninona an’i Jesoa ny miditra ao amin’i Matio, noho ny tokantranon’i Matio tonga sehatra nafahan’i Jesoa mampianatra (nampianatra ny Fariseo fa ho an’ny mpanota mihitsy no natongavan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao). Asehon’ny tantara amintsika fa Andriamanitra masina afaka miditra ao amin’izay tsy masina Jesoa, Andriamanitra marina afaka mifandray amin’izay tsy marina. Ny fidirana kosa anefa dia sady manamasina no manamarina.
Raha manaraka an’i Jesoa isika rehefa miantso antsika Izy, dia miomana fa vonona hiditra tanteraka eo amin’ny fiainantsika Izy, vonona hanova izay zavatra tsy araka ny tokony ho izy ao amin’ny tokantrano (fisainana diso ny an’ny Fariseo). Zava-dehibe hahefana tsara araka ny tokony ho izy izay asa niantsoan’Andriamanitra antsika ny fidiran’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika, eo amin’ny tokantranontsika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)