Mofonaina 17 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 18 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 16 Desambra 2020

Mofonaina 17 Desambra 2020

Jaona 12. 20-36

JESOA NO MESIA

Ary nisy Grika sasany tamin’izay niakatra hivavaka tamin’ny andro firavoravoana, 21 ary izy ireo nankany amin’i Filipo avy any Betsaida any Galilia, dia nangataka taminy ka nanao hoe: Tompoko, mba ta-hahita an’i Jesosy izahay. 22 Dia lasa Filipo nilaza tamin’i Andrea; ary Andrea sy Filipo lasa nilaza tamin’i Jesosy. 23 Ary Jesosy namaly azy hoe: Tonga ny fotoana hankalazana ny Zanak’olona. 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. 25 Izay tia ny ainy no mahavery izany; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hiaro izany ho amin’ny fiainana mandrakizay. 26 Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako, dia ao koa no hitoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray. 27 Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko; ary ahoana no holazaiko: Ray ô, vonjeo Aho ho afaka amin’ity ora ity? Nefa izao no nihaviako ho amin’ity ora ity; 28 Ray ô, mankalazà ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Efa nankalaza Azy aho, ary hankalaza azy indray. 29 Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe: Kotrokorana izany. Hoy ny sasany: Anjely no niteny taminy. 30 Jesosy namaly ka nanao hoe: Tsy noho izaho no nahatongavan’izany feo izany, fa noho hianareo. 31 Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao; ankehitriny ny andrianan’izao tontolo izao no horoahina. 32 Ary Izaho, raha asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy. 33 Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. 34 Dia namaly Azy ny vahoaka ka nanao hoe: Efa renay tamin’ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay; koa ahoana no ilazanao hoe: Tsy maintsy hasandratra ny Zanak’olona? 35 Dia hoy Jesosy taminy: Mbola kely ihany ny hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. 36 Raha mbola manana ny mazava hianareo, dia minoa ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy, dia niala Izy ka niery azy.
Somary miavaka kely Jaona teo amin’ny fitantarana ny fiainan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao. Nanana izay tanjona manokana Jaona na dia nisy niombonana ihany aza teo amin’ny fitantarana an’i Jesoa ny mpanoratra ny Filazantsara. Ho an’i Jaona manokana dia tonga ho an’izao tontolo izao Jesoa. Izany no anisan’ny mahatonga azy miresaka an’izao tontolo izao amin’ny asa sorany. Tsy ho an’ny Jiosy irery ny famonjena noentin’i Jesoa fa ho an’ny olona rehetra eto amin’izao tontolo izao mihitsy. Jesoa no Mesia ka

1. Manatona Azy (and 20,21)

« Ary nisy Grika sasany tamin’izay niakatra hivavaka tamin’ny andro firavoravoana, 21 ary izy ireo nankany amin’i Filipo avy any Betsaida any Galilia, dia nangataka taminy ka nanao hoe: Tompoko, mba ta-hahita an’i Jesosy izahay. »
Mahagaga ny mahita Jentilisa te hahita an’i Jesoa, te hifandray amin’i Jesoa, te hifanerasera amin’i Jesoa. Matoa nanam-pikasana toa izao ireto Grika ireto dia satria efa fantany fa azo atao tsara ny mifandray sy mifanerasera amin’i Jesoa. Tsy tonga hivavaka fotsiny tao Jerosalema arak’izany ireto Grika fa te hifandray mivantana amin’i Jesoa, Ilay Andriamanitra tonga niara-nonina tamin’izy ireo. Ny mahagaga fotsiny dia ny mahita azy ireo nangataka alalana tamin’ny Apostoly. Toa te hilaza amintsika Jaona fa nomena fahefana ihany ny Apostoly hampifandray ny Jentilisa amin’i Jesoa. Adidy maha-Apostoly rahateo izany. Azon’ny olona rehetra hatonina Jesoa, azon’ny olona rehetra nifandraisana Jesoa. Manatona Azy, mifandraisa Aminy. Aza manaiky, rehefa manatona fiangonana handeha hivavaka raha tsy tafaray sy tafahombona tanteraka Aminy.

2. Ampitomboy ny fahalalana Azy (and 32-35)

« Ary Izaho, raha asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy. 33 Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. 34 Dia namaly Azy ny vahoaka ka nanao hoe: Efa renay tamin’ny lalàna fa Kristy haharitra mandrakizay; koa ahoana no ilazanao hoe: Tsy maintsy hasandratra ny Zanak’olona? 35 Dia hoy Jesosy taminy: Mbola kely ihany ny hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany »
Iray amin’izay nahatonga ny Jiosy nandà ny maha-Mesia an’i Jesoa ny tsy fahampian’ny fahalalany an’i Jesoa. Voafetra sy tsy ampy mihitsy ny fahalalany an’i Jesoa hany ka diso izy ireo. Ary lojika raha nandà an’i Jesoa. Eto izao dia nampianarin’i Jesoa fa ny Mesia dia tsy maintsy hovoina ho faty hitondra ny herin’ny fahotana rehetra. Raha tsy manaiky an’izany Jesoa dia ho sarotra amin’ny olona ny handresy ny fahotana sy ny heriny. Tsy maintsy manaiky ho faty Jesoa mba ahafahan’izao tontolo izao, izay mino Azy mandresy ny fahafatesana sy ho velona mandrakizay. Dieny mbola manam-potoana, miezaha mitombo amin’ny fahalalana tsara an’i Jesoa. Miezaha mamantantra tsara an’i Jesoa, araka izay voasoratra ao amin’ny Soratra Masina, izany no ahatonga antsika tsy ho zaza bodo fa ho feno ny fahalalana an’i Kristy ka hahatonga antsika hanaiky Azy mandrakariva ho Ilay Mesian’Andriamanitra tonga namonjy ahy sy ianao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina