Mofon’aina 02 Oktobra 2021

Kolosiana 1. 15-20

NY FANEKEM-PINOAN’I PAOLY APOSTOLY

Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan’izao zavatra ary rehetra izao; 16 fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin’ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana [seza fiandrianana], na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho Azy izany; 17 ary Izy no talohan’ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetan’ny zavatra rehetra. 18 Ary Izy no lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy. 19 Fa sitraky ny Ray ho ao aminy no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, 20 sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin’ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana – eny, Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny ety ambonin’ny tany, na ny any an-danitra.
—————-
Niezaka nitondra fampianarana milaza ny maha-izy azy an’i Jesoa Paoly ho an’izay rehetra mamaky azy. Mahagaga ihany fa Paoly raha ny marina dia tsy nifanerasera firy tamin’i Jesoa tamin’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao kanefa tena marina avokoa izay nambaran’i Paoly momba an’i Jesoa. Rehefa vakiana tsara izao mofonaina izao dia fanekem-pinoana. Amin’i Paoly Jesoa dia
1. Andriamanitra hita maso (and 15)
« Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita »
Tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra na iza na iza. Noho ny fahotana dia tonga tsy afaka mifankahita amin’Andriamanitra ny olona. Mahafaty antsika izany mijery an’Andriamanitra izany. Levona isika raha mifanatrika amin’Andriamanitra noho Izy masina sy mahery. Maro anefa ny olona no naniry hahita an’Andriamanitra. Nanaiky ho azon’ny olona jerena Andriamanitra, tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy no nahitan’ny olona maso an’Andriamanitra. Nanana tombony manokana ireo mpiarabelona tamin’i Jesoa nahita maso an’Andriamanitra tamin’ny alalany. Na iza na iza arak’izany te ahita an’Andriamanitra, te ahalala an’Andriamanitra misimisy kokoa dia mila mijery Azy ao amin’i Jesoa Kristy izy.
2. Andriamanitra Mpahary (and 16)
DIEM « tamin’ny alalany sy ho Azy no naharian’Andriamanitra ny zavatra rehetra »
Afaka nahary izao tontolo izao Andriamanitra noho ny amin’i Jesoa. Ary ho an’i Jesoa, Zanaka lahy tokana no nahariana izao tontolo izao. Andriamanitra Tompon’izao rehetra izao arak’izany Jesoa. Ny filazan’i satana tamin’ny naka fanahy an’i Jesoa hoe : « Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Hianao (Mat 4. 9)» dia tena fisandohana fotsiny izao. An’i Jesoa izao rehetra izao, tena Tompony tokoa Izy. Koa raha hangataka ihany, aleo any amin’izay tena Tompony no mangataka. Amin’ny maha-Andriamanitra Mpahary an’i Jesoa dia efa nisy talohan’ny zavatra rehetra Izy araka ny and 17.
3. Lohan’ny fiangonana (and 18)
DIEM « Kristy no lohan’ny fiangonana izay tenany, Izy no fiandohan’ny fiainam-baovao »
Jesoa no nanorina ny fiangonana, ary Izy no lohany, izany hoe mpitarika azy. Jesoa amin’ny maha-lohany Azy no mitarika ny fiangonana ary manaraka Azy avokoa ny olona rehetra ao amin’ny fiangonany. An’i Jesoa ny fiangonana, koa Izy no harahina ao fa tsy olona na foto-kevitra hafa na firehana hafa. Ny fiangonana manaiky an’i Kristy ho lohany no an’i Jesoa. Ny fiangonana manaiky hanaraka an’i Jesoa marina no Azy. Ny besinimaro mety manaraka zavatra hafa, na firehana hafa, na fomba fijery samihafa, isika kosa amin’ny maha-Kristianina antsika, handeha Kristy ihany no harahintsika.
4. Andriamanitra mpampihavana (and 20)
DIEM « ary ny rà nafoiny teo amin’ny hazo fijaliana no nanaovan’Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin’ny alalany no sitrak’Andriamanitra hampihavanana amin’Izy Ray ny zavatra rehetra »
Noho ny fahotana dia tapaka ny fifandraisana tamin’Andriamanitra. Tonga fahavalon’Andriamanitra izao rehetra izao. Nirahiny Jesoa hanolotra ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana hampihavana indray izao rehetra izao Aminy. Ny hazo fijaliana izay tena manambara fihavanana tokoa. Ka ilay hazo mitsangana dia maneho fampihavanana izao tontolo izao amin’Andriamanitra, ary ilay mitsangana dia fampihavanana izao rehetra izao. Noho ny amin’i Jesoa dia tonga havan’Andriamanitra indray isika izay fahavalony taloha. Sambatra isika noho ny amin’i Jesoa. Afaka mifandray indray amin’Andriamanitra, tonga ankohonan’Andriamanitra indray.
Tsy maintsy toriana ny filazantsara, tsy maintsy ampifandraisina amin’i Jesoa ny olona rehetra, raha tsy ao amin’i Jesoa mantsy ny olona rehetra dia mbola favalon’Andriamanitra izy noho izy mbola tsy vita fihavanana amin’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *