Mana voalahatra 24 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 25 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 23 Mey 2021

Mana voalahatra 24 Mey 2021

1 TANTARA 17.1-15 F.1,7
MIANATRA AO AMIN’ANDRIAMANITRA ISIKA

Mianatra fanetren-tena (1-6). Rehefa tafaverina tao Jerosalema ny fiaran’ny fanekena ka nitsahatra tamin’ny ady i Davida, dia lasa ny sainy : mipetraka ao anaty lapa izy kanefa ny fiaran’i Jehovah ao anaty lay (1). Dia nanokatra ny fony tamin’i Natana izy. Zavatra roa no hitantsika eto. Voalohany, ny mpanolo-tsaina, raha te ho marina, dia mila mikatsaka hatrany ny voalazan’Andriamanitra, fa tsy maika miteny (2-3). Faharoa, na dia manana hevitra na vina tsara aza isika, dia tsy voatery ho isika no hofidin’Andriamanitra hanatanteraka izany (4). Toa mila fanetren-tena ny mpitarika, ka hanaiky hihaino an’Andriamanitra hatrany. «Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa.» (Isaia 40.31)

Mianatra ny halehiben’ny fahasoavany (7-15). Rehefa nanokatra ny fony Davida dia nanokatra ny fony koa Andriamanitra. Nampitondra fanomezan-toky tamin’ny alalan’i Natana Izy. Misy ho an’i Davida manokana (7-8), misy ho an’ny taranany (11-14) ary misy ho an’Israely (9-10). Raha mijery ireo isika dia tonga amin’ny zavatra izay toa nianaran’i Davida: nikasa hanao trano ho an’i Jehovah i Davida ary novalian’Andriamanitra amin’izay rehetra ho ataony Izy. Na inona na inona heverintsika ho ataontsika ho Azy, hay tena bitika ireny mihoatra noho izay ataony ho antsika. Ary mahatonga antsika hametraka an’Andriamanitra amin’ny toerany: Tompo Izy, Tsitoha Izy, ary mametraka antsika amin’ny toerantsika : olombelona misitraka ny fahasoavany.

Hosaintsainina : «Andriamanitra izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra? » (Romana 8.32)