Mana voalahatra 05 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 06 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 04 Mey 2021

Mana voalahatra 05 Mey 2021

1 TANTARA 15.1-15

OLONA VOATOKANA HO AMIN’NY ANJARA ASA MANOKANA

Naka lesona ny tamin’ny lasa.

Nihamatotra tamin’ny fankatoavana an’i Jehovah i Davida hatramin’ny tranga tamin’i Oza (1 Tantara 13.9-12). Nahatsiaro ny hadisoany izy ary nanarina izay lesoka rehetra mba ho tanteraka ny hafatr’Andriamanitra. Miantso ny tsirairay izy, na mpisorona na levita, haka ny andraikitra tandrify azy avy ary hanao izany am-pahamasinana satria masina Jehovah Andriamanitra (11-14). Tsy nataony kitoatoa ny famindrana ny fiaran’i Jehovah ho any Jerosalema (1). Famindram-po no mbola nahafahany nanao izany. Narahiny an-tsakany sy an-davany ireo toromarika nomen’i Jehovah an’i Mosesy mikasika ny famindrana ny fiara sy ny fanendren’Andriamanitra ireo levita hanao fanompoam-pivavahana ho Azy mandrakizay (2, 15; Nomery 4.37 ).

Samy manana ny andraikiny avy.

Toy ny taranak’i Kehata (5; Nomery 4.2) izay miandraikitra sy mitondra ireo zavatra masina indrindra toy ireo fanaka fanaovana fanompoam-pivavahana momba ny trano lay fihaonana raha hifindra ny toby (vakio Nomery 4.4-5, 15,20). Ny taranak’i Merary (6; Nomery 4.29) dia mpitondra ireo fitaovana ao amin’ny trano-lay fihaonana toy ny hazo rehetra mahakasika ny tabernakely, ny kojakoja rehetra ho an’ny fanompoany (Nomery 4.31-32). Ny taranak’i Gersona (7; Nomery 4.22) kosa dia mikirakira ary mitondra ireo lamba sy fitaovana ilaina hampiasaina amin’ny fanompoana ao amin’ny trano-lay fihaonana sy ny manodidina voakasik’izany (Nomery 4.24-26). Sarobidy ho an’ny Tompo ihany koa ny andraikitry ny taranak’i Elizafa, Hebrona, ary Oziela (8-10).

Fahamarinana :

a) Raha vatamasina mirakitra ny fanekem-pihavananan’Andriamanitra ny fiaran’i Jehovah fahiny, ankehitrny dia efa eto amintsika ny Teniny. Ilay fanekena nomeny antsika, tsy natao ho amin’ny fahalalana fotsiny fa ho hankatoavina.

b) Ny Tompo no manendry ny mpanompony sy izay anjara fanompoany, izay tsy misalovana ny an’ny hafa.