Mana voalahatra 06 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 07 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 05 Mey 2021

Mana voalahatra 06 Mey 2021

1 TANTARA 15.16-29


FIOMANAM-PIDERANA

Voatendry ireo manan-draharaha hitondra ny fiara.

Tsy nataon’i Davida latsa-danja ny fanomanana ny fotoam-piderana rehefa hampiakarina ny fiara.
Niara-nisalahy. Nitomban-dahy ary nankatoa ny andraikiny avy ireo voakasika tamin’izany. Tao ireo Levita sy ny fianakaviany (16-18), ireo mpisorona, na dia efa nanana andraikitra hafa aza izy ireo (18, 23-24); ny loholon’ny Isiraely sy ireo mpifehy arivo (25); ireo manan-talenta amin’ny mozika (22) sy mpitendry karazan-java-maneno.
Tsapa ny fifalian’ireo te haneho fankasitrahana noho ny famindrampon’i Jehovah. Tonga ny fotoana hampiakarana ny fiara ho ao an-Tananan’i Davida (16-28).
Obed-edoma (18, 21, 24-25). Ankoatra ireo fitahiana nomen’ny Tompo azy sy ny ankohonany fony izy nampiantrano ny fiaran’ny fanekena (1 Tantara 13.14), dia nomeny valim-pitia ihany koa izy tamin’ny fitandremana ny varavaran’ny fiara ary ny fitendrena ny lokanga.
Fampanantenana: “…fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” (1 Samoela 2.30b).
Mikala (29). Niara-niaina tamin’i Davida izy saingy tsy niombona tamin’ny tontolo ara-panahin’ny vadiny. Tsy nanana toerana tao am-pony Andriamanitra. Toy ny adala no fijeriny ny vadiny nidera sy nitsinjaka. Mpanjaka nietry no hitany ka nesoiny. Ho setrin’izany dia tsy nanan-janaka intsony mandra-pahafatiny izy (2 Samoela 6.23).
Fampitandremana :. Toa an’i Davida dia aoka ho amintsika ny fahaterena hanao ny zava-drehetra araka ny didy sy sitrapon’Andriamanitra. Mahafaly ary ankasitrahany noho izany ny fiderana ataontsika, ny asantsika, ary ny fanatitra hatolotsika (26; Romana 12.1-2).
Aoka tsy hatao latsa-danja ny fiderana Ilay Tompontsika (Salamo 136.3). Tsy fombafomba na fahazarana izany. Ilaina ny fanomanana sy ny fiombonam-po, saina ary indrindra ny fanahy.
Fihaingoana masina (27). Tsy endrika ivelany akory no tanjon’i Davida mpanjaka. Ho fanajana an’Andriamanitra masina raha hiseho eo anoloany izy (2 Tantara 20.21). Mitaky fahamasinana anaty ka mankahala ny ratsy izany.