Mana isan’andro 25 Febroary 2022 Ny tao aoriana Mana isan'andro...

Mana isan’andro 25 Febroary 2022

LIOKA 10.17-24 F. 3

MIFALIA FA VOASORATRA ANY AN-DANITRA NY ANARANAO

17 Ary ny fito-polo lahy niverina tamin’ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao.

18 Fa hoy Jesosy taminy: Izaho nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra.

19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.

20 Kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.

21 Ary tamin’izany ora izany dia ravoravo tamin’ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko ô, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao.

22 Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, ary ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy.

23 Ary nitodika tamin’ny mpianany Izy, dia nilaza taminy manokana hoe: Sambatra ny maso mahita izay hitanareo.

24 Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry nahare izay renareo, fa tsy nahare.

Tatitry ny mpianatra.
Faly ery ny mpianatra nanao tatitra tamin’ny Tompo fa nanaiky azy ireo ny demonia noho ny anaran’i Jesoa, (17). Marina, hoy ny Tompo, fa efa nomena fahefana handresy ny herin’ny Fahavalo ny mpianatra ka tsy hisy hampaninona azy tokoa (19) saingy aza mifaly hianareo, hoy Izy eo amin’ny andininy 20, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Tsy laza, na voninahitra, na fahobiazana… no fifalian’ny mpanompon’Andriamanitra fa ny anarany voasoratra any an-danitra ! Tsara tokoa ny asa fandroahana Devoly fa koa misy ny Tenin’Andriamanitra mampieritreritra hoe : « Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ ny Raiko Izay any an-danitra… » Vakio manontolo Matio 7.21-23.
Ny hafalian’i Tompo.
Ravoravo tamin’ny Fanahy Masina Jesoa satria dia naseho tamin’ireo izay tian’ny Zanaka hanehoana azy ny zava miafina (22). Hoy ny Tompo : Sambatra ny maso mahita izay hitanareo (23). Dia ny famonjena sy ny fahefana avy any an-danitra, izay maro no naniry ny hahita fa tsy nahita, ary naniry hahare fa tsy nahare (24) (vakio I Petera 1.10-12). Hafatra ho antsika Kristiana ankehitriny koa izany dia ny mba hahay hifaly sy hiravoravo satria mahalala ny marina sy efa voavonjy isika, afaka mahita ny fahefana avy any an-danitra ary efa nomena fahefana ihany koa (Marka 16.17).
Baiko : Tano mafy ny finoana an’i Kristy fa tena harem-panahy.