Mana isan’andro 17 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 18 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14 Janoary...

Mana isan’andro 17 Janoary 2022

EZEKIELA 36.1-15 F. 4

NY HITAHIANA AN’ ISRAELY

1 [Ny hitahian’i Jehovah ny tanin’ny Isiraely] Ary ianao, ry zanak’olona, maminania amin’ny tendrombohitry ny Isiraely, ka ataovy hoe: Ry tendrombohitry ny Isiraely, mihainoa ny tenin’i Jehovah:

2 Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Noho ny nanaovan’ny fahavalo anareo hoe: Hià! efa lasanay ny havoana fahagola!

3 Dia maminania, ka lazao hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Noho ny nandravany anareo sy ny nisafoahany nanenjika anareo avy amin’ny tany manodidina, ka dia efa lasan’ny jentilisa sisa ho fananany ianareo, sady efa nataon’ny molotry ny mpibedibedy fitenenana ka efa ambentinteny amin’ny firenena,

4 Dia mihainoa ny tenin’i Jehovah Tompo, ry tendrombohitry ny Isiraely: Izao no lazain’i Jehovah Tompo amin’ny tendrombohitra sy ny havoana, ny lohasahan-driaka sy ny lohasaha ary amin’ny korontam-bato sy ny tanàna haolo, izay efa babo sy fandatsa ho an’ny firenena sisa amin’ny manodidina,

5 Eny, izao no lazain’i Jehovah Tompo: Tamin’ny afon’ny fahasaro-piaroko no nitenenako tokoa Namely ny firenena sisa sy Edoma rehetra, Izay nahalasa ny taniko ho fananany Tamin’ny hafalian’ny fony tokoa sy tamin’ny fanahy mamingavinga, mba hangoronany azy ho babo.

6 Koa maminania ny amin’ny tanin’ny Isiraely, ka lazao amin’ny tendrombohitra sy ny havoana ary ny lohasahan-driaka sy ny lohasaha hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: (Indro, tamin’ny fahasaro-piaroko sy ny fahatezerako no nitenenako): Noho ny nitondranareo latsa tamin’ny firenena,

7 Dia izao no lazain’i Jehovah Tompo: Izaho efa nanangan-tanana nanao hoe; Ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra.

8 Fa ianareo kosa, ry tendrombohitry ny Isiraely, dia hisandrahaka sy hahavokatra ho an’ny Isiraely oloko; Fa efa antomotra ny hihavian’ireny.

9 Fa, indro, hitodika ho aminareo Aho ka hanatrika anareo; Dia hasaina sy hofafazana ianareo;

10 Ary hahamaro ny olona eny aminareo Aho, dia ny taranak’Isiraely rehetra rehetra, ary honenana ny tanàna, ka haorina indray ny efa rava;

11 Dia hampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo Aho, ka hitombo sy hiteraka ireo; Hametrahako mponina tahaka ny taloha any aminareo, ary hanisy soa anareo mihoatra noho ny tamin’ny niandohanareo Aho; Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.

12 Eny, hampivoivoy olona eny aminareo Aho, dia ny Isiraely oloko; Dia hanana anareo* izy ka hahalasa anareo* ho lovany, ary tsy hahalany fara azy intsony ianareo**.[*Heb. anao][**Heb. ianao]

13 Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Noho ny nanaovany taminareo hoe: Hianao, ry tany, dia mandany olona, Sady mahalany fara ny firenenao,

14 Dia tsy handany olona intsony ianao, na hahalavo ny firenenao intsony, hoy Jehovah Tompo.

15 Ary hataoko tsy mahare ny latsan’ny jentilisa intsony ianao Sady tsy hitondra ny fanaratsian’olona intsony; Ary tsy hahalavo ny firenenao intsony ianao, hoy Jehovah Tompo.

Ry tendrombohitr’Israely.
Tranga manaitra no hitantsika eto : Jehovah manandra-peo, miantso ny tendrombohitr’Israely hihaino azy; dia ireo havoana izay nalain’ny jentilisa fahavalo ho fananany (3b) nandritra ny fotoana nahababo an’Israely : hisandrahaka sy hahavokatra ho an’ny Israely oloko indray ianareo. Moa tsy zava-dehibe mahafinaritra ve ny mahita fa Izy Andriamanitra mihitsy no mampanantena hoe : “ hitodika aminareo Aho ” izany hoe mihaino ny Tompo ireo. Jereo fa miantefa amin’ny zava-boahary iray manontolo ihany koa ny hafatra : ny lohasahan-driaka, ny korontam-bato sy ny tanàna haolo (4). Mampieritreritra izany, ary mahatonga antsika hiaiky, fa manana izay maha izy azy ny voary sy ny tontolo iainana, ka tokony homena lanja sy hajaina. Isika eto Madagasikara ohatra, dia manana zava-boahary kanto, izay tena mila fikarakaràna.
Mivadika ny rasa.
Haorina indray ny efa rava : amin’ny maha olombelona dia voafetra ny fijerintsika, mifantoka amin’ izay akaiky na vetivety ihany. Tsy mahagaga raha niaina tao anaty toloko sy fitarainana ny Zanak’Israely tany amin’ny fahababoana. Jehovah kosa mijery lavitra… : inona avy ireo fanarenana voalaza fa ho tanterahiny ao Israely ? Rehefa tafaverina avy any amin’ny fahababoana Israely, dia Andriamanitra no manarina azy, ka hitombo ny biby fiompy (11a), hihoatra lavitra noho ny tany am-piandohana ny soa voaray (11b). Ary mandrak’ankehitriny, dia variana isika mijery ny fivoaran’ny firenena Israely, izay lasa iray amin’ireo firenena matanjaka ara-toe-karena. Endrey izany fampanantenan’ny Tompo sy fanarenany ny vahoakany rehefa miverina sy mibebaka amin’ny fahotàna izy ireo ! Ka na ny latsa sy ny famingavingàna aza tsy hanan-toerana intsony (15).