HAFATRA TAONA VAOVAO 2021

Ry hava-malala rehetra ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Ilay Taloha sy Ankehitriny ary Ho avy.

Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2021. Ho fitaovana eo am-pelatanan’ny Tompo ny tombona’andro vaovao omeny antsika ka hiasany sy handrotsahany ny fahasoavany ho antsika rehetra indray.

Izao no hafatra araka ny Salamo.90.12 manao hoe : “Mampianara anay hanisa ny andronay, hahazoanay fo Hendry”:

  1. Manala (-): alao eo amin’ny fiainanao avokoa izay endriky ny faharatsiana rehetra hitanao sy fantatrao ary mety efa nataonao hatrizay
  2. Manampy (+): ezaho ny hanampy ny hafa sy ny tenanao. Ampio avokoa izay endriky ny fanoloran-tena azonao atao: vavaka, famakiana Soratra Masina, fanomezana, … Ampio ny hafa mba hihatsara isan’andro koa ny fiainany
  3. Mampitombo (x): ampitomboy avokoa izay rehetra anananao indrindra ny finoana, ny fitiavana, ny fanompoana, … Tsy azo adinoana ny mampitombo ny fiainam-piadanana sy fifaliana. Azo heverina koa ny mampitombo ireo namana na isa izany na hatsarana izany
  4. Mizara (/): mahaiza mizara izay ananana. Ny Malagasy hatrizay dia nifampianatra amin’ny hoe “valala iray aza ifanapahana” mainka va ny Kristiana dia tokony hanana toe-tsaina hizara izay eo am-pelatanana. Aza miandry tra-boina vao hizara fanampiana fa amin’ny fotoana rehetra dia iaino ny toe-panahy tia MIZARA. Atomboy ao amin’ny ankohonana dia itaro eo amin’ny manodidina ary hipaka hatraty am-piangonana sy izao tontolo izao mihitsy. Izay ananana ihany no zaraina. Ary aza miandry hanambe vao hanome.

Mahereza fa fomba fanisana (fanaovana kajy) nampianarina antsika izany fa andeha hampiharina eo anivon’ny fianana maha-kristiana e!

Tsarovy fa natao izany mba hahazoana FO HENDRY.

Hanampy anao sy hiara-dalana aminao mandrakariva anie ny Tompontsika mandritra ny andro hiainantsika rehetra.

 

Anio, 04 Janoary 2021

RIJAN'ALONA Ramangarivo Mpitandrina