Mofon’aina Zoma 27 Mey 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alatsinainy 30... Ny tao aoriana Mofon'aina Alarobia 25 Mey...

Mofon’aina Zoma 27 Mey 2022

Lioka 24. 50-53

IZAY NANDRAY NY TSODRANO AVY AMIN’I JESOA

Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tànany ka nitso-drano azy. 51 Ary raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. 52 Ary izy ireo nitsaoka Azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra 53 Ary teo an-kianjan’ny tempoly isan-andro izy nankalaza an’Andriamanitra.
—————-
Famaranan’i Lioka ny boky voalohany nosoratany ity Mofonaina ity. Tantarain’i Lioka tsara fa rehefa niarakatra ho any an-danitra Jesoa dia nitso-drano ireo Mpianatra izay noentiny ho any Betania. Rehefa nahazo izany tso-drano izany izy ireo dia
1. Nankatoa Azy (and 52)
« Ary izy ireo nitsaoka Azy, dia niverina ho any Jerosalema »
Hoy Jesoa tamin’ny mpianatra eo amin’ny and 49 : « Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan’ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery avy any amin’ny avo ». Ny fiverenana ho any Jerosalema miandry ny fanafiana hery avy amin’ny Fanahy Masina dia tena mariky ny fankatoavan’ireto mpianatra izay vao avy nandray ny tsodrano avy amin’i Jesoa. Ny fandraisana ny tsodrano arak’izany dia fahazoana hery ho enti-mankato ny teny sy ny baikon’i Jesoa. Ny tsodrano tokoa dia zava-mahery, ka aoka isika, rehefa miditra fiangonana tsy hanao ambanin-javatra izany ka hivoaka ny fiangonana tsy nahazo tsodrano akory. Aoka haharitra hatramin’ny farany mba hisitraka izany tsodrano izany.
2. Faly indrindra (and 52)
« Ary izy ireo nitsaoka Azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra »
Mahagaga fa toa tsy manaraka lôjika ny zava-misy eto. Tsy zavatra fahita firy izany hoe misaraka kanefa faly indrindra. Matetika mampitanondrika, mampalaelo mandrakariva ny fisarahana. Eto anefa ambara fa nahafaly indrindra. Tsapan’ireto mpianatra ireto fa na dia nandao azy aza Jesoa dia tsy hamela azy ireo irery, izay rahateo no anton’ny fanomezana ny Fanahy Masina, fa tsapan’izy ireo koa rehefa nandray tsodrano fa momba azy ireo mandrakariva Jesoa. Fantatr’izy ireo koa fa marina mandrakariva ny tenin’i Jesoa, koa raha nampanantena ny hanome ny Fanahy Masina Izy dia hotanterahiny izany. Ny tsodrano arak’izany dia mampifamatotra mandrakariva amin’i Jesoa ka anton’ny fifaliana indrindra eto.
3. Tia fiangonana (and 53)
« Ary teo an-kianjan’ny tempoly isan-andro izy nankalaza an’Andriamanitra »
Rehefa tonga tao Jerosalema ireo mpianatra dia ambaran’i Lioka fa nankeo an-kianjan’ny tempoly isan’andro. Izany hoe tonga tia fiangonana. Ary rehefa teo amin’ny fiangonana dia nidera an’Andriamanitra mandrakariva. Mampiombona eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra sy mampitombo ny fiderana an’Andriamanitra ny fahazoana tsodrano avy amin’ny Tompo. Mitahiry ho amin’ny fifandraisana feno amin’Andriamanitra sy Jesoa izany. Sarobidy ny tsodrano, indrindra izay avy amin’Andriamanitra fa mahatonga ny olona ho tamana am-piangonana no ho tia midera an’Andriamanitra.