Mofon’aina Zoma 06 Mey 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alatsinainy 09... Ny tao aoriana Mofon'aina Alakamisy 05...

Mofon’aina Zoma 06 Mey 2022

Titosy 3. 3-7

NY VOKATSOA ATERAKY NY FANAVAOZAN’NY FANAHY MASINA

Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon’ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin’ny lolompo sy ny fialonana, sady hala no nifankahala. 4 Fa rehefa niseho ny famoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, 5 dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina, 6 Izay naidiny betsaka tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika, 7 mba hohamarinina amin’ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.
—————-
Titosy dia zanak’i Paoly am-panahy. Nanoratra Epistily ho azy Paoly ho fampaherezana azy amin’ny asa fitoriana ny filazantsara sy fijoroana vavolombelona izay tanterahiny. Nidiran’ny mpampianatra sandoka ny fiangonan’Andriamanitra izay tena manimba ny finoana Kristianina ka nahatonga an’i Paoly hiteny tamin’i Timoty hampianatra ny fiangonana ny fampianarana tsy misy kilema. Nampianarin’i Paoly an’i Timoty eto amin’izao mofonaina izao ny hasarobidin’ny asan’ny Fanahy Masina. Ireto no hafatra ho antsika
1. Samy efa adala avokoa isika fahiny (and 3)
« Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon’ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin’ny lolompo sy ny fialonana, sady hala no nifankahala »
Ny hoe adala dia ho enti-milaza olona iray mbola tsy nahazo ny filazantsara, olona mbola gejain’ny fahotana sy ny herin’ny fahafatesana ka tonga velona ara-nofo be izao. Itoeran’ny herin’ny fahotana ka tonga mpanamparitaka izany herin’ny fahotana izany amin’ny alalan’ny fankahalana. Olona tsy mba manam-pitiavana ka zary fitaovana eo am-pelan-tànan’ilay ratsy hanao izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.
Samy efa nanana io endrika maloka eo amin’ny fiainana io avokoa isika rehetra na iza na iza. Samy efa nanohitra an’Andriamanitra avokoa ka namela ny fahotana hanjaka eo amintsika. Rehefa nanjakan’ny fahotana isika dia lasa fitaovana mpampiely ny faharatsiana sy ny maha-olon-tsy vanona eto amin’izao tontolo izao. Soa fa ny lasantsika izany, soa fa lasantsika izany endrika maloka izany.
2. Nohamarinin’Andriamanitra isika (and 4)
« Fa rehefa niseho ny famoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona »
Ny fanamarinan’Andriamanitra izay midika hoe famonjeny tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Ilay adala fahiny no novonjen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Io famonjen’i Jesoa Kristy io no mahatonga antsika izay tsy marina ho marina eo anatrehan’Andriamanitra. Raha tsy namonjy antsika tamin’ny alalan’i Jesoa Andriamanitra dia tsy nisy marina na dia iray aza isika. Noho ny asan’Andriamanitra manamarina antsika, izany hoe mamonjy antsika maimaim-poana amin’ny alalan’i Jesoa dia tonga toy ny olon-tsy manan-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra isika. Sambatra isika fa mbola mamonjy antsika mandrakariva Andriamanitra, ary izany no tena fampianarana marina tsy misy kilema omen’Andriamanitra ny fiangonana.
3. Manavao antsika mandrakariva ny Fanahy Masina (and 5)
« Fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina »
Mba hahatonga antsika ho marina mandrakariva eo anatrehan’Andriamanitra dia zava-dehibe ny fanavaozan’ny Fanahy Masina antsika. Ny Fanahy Masina no mitahiry antsika hitoetra mandrakariva ao amin’ny famonjen’Andriamanitra, ny Fanahy Masina no manamasina antsika isan’andro mba ho voatokana ho an’Andriamanitra hatrany isika. Miazona antsika ho mendrika sy ho marina mandrakariva ny Fanahy Masina, asany rahateo izany.
Izay mamela ny Fanahy Masina hanavao azy dia hitoetra mandrakariva ao amin’ny famonjena izay namonjen’Andriamanitra azy ka ho mendrika ny fiainana mandrakizay izay efa voahomana ho azy tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy.