Mofon’aina Alatsinainy 09 Mey 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Talata 10 Mey 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina Zoma 06 Mey 2022

Mofon’aina Alatsinainy 09 Mey 2022

Efesiana 5. 8-21

JESOA MANAZAVA NY MINO

Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava 9 (fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana), 10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo. 11 Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany. 12 Fa izay ataony ao amin’ny miafina, dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. 13 Fa ny zavatra rehetra, raha anarina, dia asehon’ny mazava; fa na inona na inona aseho dia mazava. 14 Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza hianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, Dia hampahazava anao Kristy. 15 Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, 16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. 17 Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo. 18 Ary aza ho mamon-divay hianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy, dia aoka hofenoina ny Fanahy, 19 ka mifampilazà amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an’ny Tompo, 20 misaotra an’Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika, 21 sady mifanaiky amin’ny fahatahorana an’i Kristy
—————-
Ao amin’ny asa soratra Jôhanika Jesoa dia manambara tena ho fahazavan’izao tontolo izao. Takatry ny mpanoratra ny hira Protestanta izany ka nahatonga azy ireo nilaza hoe : Jesoa masoandronay. Izany koa no ampianarin’i Paoly antsika eto raha miresaka an’i Jesoa izy. Lazainy mazava tsara fa Jesoa dia afaka manazava ny mino. Hoy mantsy Paoly hoe : « Mifohaza hianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, Dia hampahazava anao Kristy » and 14. Satria fahazavan’izao tontolo izao Kristy dia afaka manazava ny mino. Ary rehefa hazavain’i Kristy ny mino dia tonga koa fahazavan’izao tontolo izao, ianareo rahateo no fahazavan’izao tontolo izao hoy Jesoa. Ny hoe manazava antsika Kristy dia manana heviny roa farahahakeliny.
1. Mamindra avy amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana
Ny manazava dia tena famindran-toerana ny mino, ilay olona tao anatin’ny haizina, ilay olona mbola fatoran’ny fahotana mitondra fahafatesana, noho ny famonjen’i Kristy dia nafindrany hiala tamin’ny haizina ho amin’ny fahazavana lehibe. Arak’izany, ny hoe manazava antsika Kristy dia milaza mazava ny hery sy ny fahefan’i Kristy manafaka ny olona amin’ny gejan’ny fahotana sy ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay. Jesoa irery no manana izany hery sy fahefana manafaka ny olona avy amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izany. Izy irery no manana fiainana, ary amin’ny alalany no hahazoan’ny mino izany fiainana izany. Ivelan’i Jesoa arak’izany dia mbola hitoetra ao amin’ny haizina sy ny fahafatesana mandrakariva izao tontolo izao.
Sambatra isika fa noho ny amin’i Jesoa dia afaka amin’ny endri-pahafatesana rehetra ho amin’ny fiainana mandrakizay izay efa nomanin’Andriamanitra ho antsika.
2. Manome hery ho enti-manazava ny hafa
Ny fanazavan’i Kristy dia fanolorany hery ho antsika tsy hoe handresena ny fahafatesana ihany, fa tena hery ho enti-manazava ny hafa. Ilay fahazavan’i Kristy rehefa raisin’ny mino Azy dia tonga hery ho enti-manazava ny hafa ihany koa. Izay nahazo fahazavana no afaka mba manazava ny hafa. Izay nandray ny fahazavan’i Kristy dia tonga mazava afaka manazava ny hafa. Izany no mahafaly amin’i Kristy, tsy nihazona tao Aminy samirery ny herin’Andriamanitra ho enti-mandresy ny haizin’izao tontolo izao fa nizara izany tamin’ny mino Azy.
Sambatra isika, fa noho ny herin’i Kristy dia tsy hoe nandray ny fahazavany fotsiny, fa tena mba afaka manazava ny hafa ihany koa.