Mofon’aina Alarobia 27 Aprily 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Alakamisy 28... Ny tao aoriana Mofon'aina Talata 26...

Mofon’aina Alarobia 27 Aprily 2022

Jaona 20. 26-31

IREO ANTONY NAHATONGA AN’I JAONA NANORATRA NY FILAZANTSARA

Ary nony afaka havaloana, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy, rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe: Fiadanana ho anareo. 27 Ary hoy Izy tamin’i Tomasy: Atehefo eto ny rantsan-tànanao, ka jereo ny tànako; ary atehefo eto koa ny tànanao, ka ataovy amin’ny lanivoako; ary aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa. 28 Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe: Tompoko sy Andriamantro! 29 Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy hianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. 30 Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon’i Jesosy teo imason’ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity; 31 fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany, raha mino hianareo.
————-
Eo amin’ny and 30, 31 eto amin’izao mofonaina izao no nilazan’i Jaona ny antony nanoratany ny Filazantsara faha-4. Samy mba nanana ny tanjony mantsy ireo mpanoratra ny boky ao amin’ny Testamenta Vaovao. Iray amin’ireny Jaona Apostoly raha nanoratra ny Asa soratra Jôhanika. Ireto no antony nahatonga an’i Jaona nanoratra ny Filazantsara
1. Hilaza ireo famantarana nataon’i Jesoa Kristy (and 30)
« Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon’i Jesosy teo imason’ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity »
Ny famantarana dia ireo asa rehetra nataon’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao ka niezahany nampahafantatra ny maha-Andriamanitra Azy. Fito ireo asa famantarana nataon’i Jesoa ao amin’i Jaona : nanomboka tamin’ny fanovana ny rano ho divay, nandalo tamin’ny fanasitranana samihafa, niafara tamin’ny fananganana amin’ny maty an’i Lazarosy. Ireo rehetra ireo dia samy nikendry ny hampafantatra amin’ny mpamaky an’i Jaona fa Jesoa dia Andriamanitra, irak’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Raha mamaky ny asa soratr’i Jaona isika izany dia tokony hanaiky an’i Jesoa ho Tompo sy Andriamanitra. Izany rahateo no tenin’i Tomasy rehefa nahita an’i Jesoa izy hoe : « Tompoko sy Andriamanitro » and 28.
Ianao koa rehefa mamaky ny asa soratr’i Jaona dia meteza hanaiky ny maha-Tompo sy Andriamanitra an’i Jesoa. Tonga amin’ny Finoana no tiana ambara amin’izany.
2. Hilaza fa Jesoa no Kristy manome fiainana mandrakizay (and 31)
« Fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin’ny anarany, raha mino hianareo »
Eo amin’ity andininy ity dia misy teny miverina in-2 : MBA. Io teny io dia milaza tanjona amintsika Malagasy. Nanoratra Jaona mba hino izay mamaky, nanoratra Jaona mba hino ka hahazo fiainana mandrakizay izay mamaky. Arak’izany ny tanjon’i Jaona dia tsotra, ho tonga amin’ny finoana ny olona ary hahazo fiainana mandrakizay noho io finoany io. Tanjon’ny asa soratra Jôhanika iray manontolo io (asa soratra Jôhanika = Filazantsara – Epistily telo – Apokalypsy).
Rehefa mamaky an’i Jaona isika izany dia tokony ho tonga amin’io finoana io fa io finoana io no hahatonga antsika hisitraka ny fiainana mandrakizay omen’i Jesoa antsika. Minoa an’i Jesoa tantarain’i Jaona fa efa nandresy ny fahafatesana, Izy irery no manana ny fahefana hanome fiainana mandrakizay.