Mofon’aina Alakamisy 30 Jona 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina Alarobia 29...

Mofon’aina Alakamisy 30 Jona 2022

2 Tantara 13. 4-18

RY MPITONDRA SY VAHOAKA O ! AZA MAHAFOY AN’ANDRIAMANITRA

Ary Abia nijoro teo an-tendrombohitra Zemaraima, izay avy amin’ny tany havoan’i Efraima, ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Jeroboama sy ry Isiraely rehetra: 5 Moa tsy tokony ho fantatrareo va fa nomen’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, ho an’i Davida mandrakizay ny fanjakan’Isiraely? dia ho azy sy ny taranany amin’ny fanekena nasian-tsira. 6 Nefa kosa Jeroboama, zanak’i Nebata, mpanompon’i Solomona, zanak’i Davida, nitsangana ka niodina tamin’ny tompony. 7 Ary koa, nisy olom-poana, tena ratsy fanahy, niangona tao aminy ka nampahery ny tenany hanohitra an-dRehoboama, zanak’i Solomona, raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatohitra azy. 8 Ary ankehitriny hianareo mikasa hanohitra ny fanjakan’i Jehovah, izay eo an-tànan’ny taranak’i Davida; ary hianareo dia maro be, sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo, izay nataon’i Jeroboama ho andriamanitrareo. 9 Tsy efa noroahinareo va ny mpisoron’i Jehovah, dia ny taranak’i Arona, sy ny Levita, ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon’ny firenena amin’ny tany hafa hianareo? ka na zovy na zovy mitondra vantotr’ombilahy sy ondrilahy fito hanokanana ny tenany, dia izy no tonga mpisorona amin’ireo tsi-Andriamanitra. 10 Fa ny aminay kosa, dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy Azy izahay; ary ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana ho an’i Jehovah, dia ny taranak’i Arona; ary ny Levita koa manao ny raharahany; 11 ary mandoro fanatitra dorana sy ditin-kazo manitra ho an’i Jehovah isa-maraina sy isan-kariva izy, ary ny mofo aseho koa alahany eo amin’ny latabatra tsara, ary ny jiro koa ampirehetiny isan-kariva ao amin’ny fanaovan-jiro volamena sy ny lela fanaovan-jirony; fa izahay mitandrina izay nasain’i Jehovah Andriamanitray hotandremana; fa hianareo kosa nahafoy Azy. 12 Ary, indro, ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay, ary ny mpisorony sy ny trompetra avo faneno hotsofina mafy hamelezana anareo. Ry Zanak’Isiraely ô, aza miady amin’i Jehovah, Andriamanitry ny razanareo; fa tsy hambinina hianareo. 13 Fa nasain’i Jeroboama nanompirana no fandehan’ny otrika mba ho tonga ao aoriany, ka dia izy teo anoloan’ny Joda, ary ny otrika teo ivohony. 14 Ary nony nitodika ny Joda, ka, indreo, teo alohany sy teo aoriany ny fahavalo, dia nitaraina tamin’i Jehovah izy, ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra. 15 Dia nihoby ny lehilahy amin’ny Joda; ary raha nihoby izy, Andriamanitra dia namely an’i Jeroboama sy ny Isiraely teo anoloan’i Abia sy ny Joda. 16 Ary ny Zanak’Isiraely nandositra niala teo anoloan’ny Joda; ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tànany, 17 ka nahafatesan’i Abia sy ny vahoakany be dia be izy; ary niampatrampatra ny fatin’ny Isiraely, dia lehilahy dimy hetsy voafantina. 18 Toy izany no nampietrena ny Zanak’Isiraely fahizay; ary ny taranak’i Joda no nahery, satria niankina tamin’i Jehovah, Andriamanitry ny razany, izy.
—————-
Teo amin’ny tantaran’ny firenentsika dia nifamatotra mandrakariva ny fanjakana sy ny fiangonana. Nanana anjara toerana lehibe ny fiangonana, indrindra ny FJKM teo amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ny vahoaka Malagasy. Niseho ho Kristianina avokoa ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenentsika, ary nahazo ny fon’ny Malagasy kokoa ireo mpitondra nivavaka, Mpitondra kristianina.
Ny bokin’ny Tantara dia mitantara amintsika ny tantaran’ireo Mpanjaka teo amin’ny fanjakana Atsimo, ireo mpanjaka taranak’i Davida, izay razamben’i Jesoa izany. Nisy karazany roa ireo mpanjaka ireo : nisy ireo izay nivavaka sy natahotra an’Andriamanitra ka nampiadana vahoaka, nisy kosa ireo izay tsy natahotra an’Andriamanitra sy nanompo sampy ary nampanompo sampy ny vahoaka ka nampijaly sy nampahory vahoaka. Rehefa mamaky izao perikopa izao isika dia mahita fa
1. Misy mandrakariva ny Mpitondra sy Vahoaka
a. Mivavaka : Abia sy ny Fanjakana Atsimo (and 10,11)
« Fa ny aminay kosa, dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy Azy izahay; ary ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana ho an’i Jehovah, dia ny taranak’i Arona; ary ny Levita koa manao ny raharahany; 11 ary mandoro fanatitra dorana sy ditin-kazo manitra ho an’i Jehovah isa-maraina sy isan-kariva izy »
Ambaran’ny tantara amintsika fa tsy niala tamin’Andriamanitra ny mpanjaka, mbola nanompo Azy tsara sy nivavaka Taminy. Ny vahoaka koa ambaran’i Abia eto fa mbola mifikitra tsara amin’Andriamanitra, ary na dia ireo mpanao raharaha eo amin’ny Tempoly aza dia mbola manohy tsara izany avokoa. Misy mandrakariva ny mifikitra, mbola tsara fifandraisana amin’Andriamanitra, misy mandrakariva ireo tsy mahafoy an’Andriamanitra ka tsara fifandraisana Aminy.
Amin’izao andro Asaramanitra izao, mbola mahatsiaro mifikitra tsy mahafoy an’Andriamanitra ve ny Malagasy sy ny Mpitondra azy. Firy isan-jaton’ny Malagasy re izao no mbola tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Aoka tsy hohadinoina fa tena nanana anjara toerana lehibe teto amin’ny firenena, teo amin’ny tantara ny fivavahana Kristianina, anisan’ny namaritra ny maha-Malagasy ny Malagasy izany.
b. Tsy mivavaka : Jeroboama sy ny Fanjakana Avaratra (and 6-8)
« Nefa kosa Jeroboama, zanak’i Nebata, mpanompon’i Solomona, zanak’i Davida, nitsangana ka niodina tamin’ny tompony… ary hianareo dia maro be, sady misy ombilahy kely volamena ao aminareo, izay nataon’i Jeroboama ho andriamanitrareo »
Jeroboama izay mpanjaka tao Avaratra dia ambaran’ny tantara fa efa niala nahafoy an’Andriamanitra. Rehefa vaky roa mantsy ny fanjakana, mba tsy handehanan’ny olona tao Avaratra intsony tany Atsimo (tempolin’i Jerosalema), dia nanao tempolin-tsampy tao Betela Jeroboama, notarihany hivavaka tamin’i bala ny vahoaka tao Avaratra. Tena tapaka tanteraka ny fifandraisan’ny tao Avaratra tamin’Andriamanitra.
Be dia be koa ankehitriny ny Malagasy no tapaka fifandraisana amin’Andriamanitra toa izao. Be dia be ireo Mpitondra, noho ny fitiavam-pahefana no efa lasa manompo sampy be, ary mitarika sy mitaona ireo eo ambany fifehezana hanompo sampy koa. Tsy vitan’ny hoe manapaka fifandraisana amin’Andriamanitra ny Mpitondra manao toa izany, fa tapahiny koa ny fifandraisan’ny hafa amin’Andriamanitra. Ary matetika ny fivavahana dia toy ny fisehoana ivelany fotsiny, fakana ny fon’ny mpifidy fotsiny eto Madagasikara. Loza ny toa izany !
2. Rehefa miady amin’ny fahavalo
a. Mandresy mandrakariva izay tarihin’Andriamanitra (and 14-17)
« Ary nony nitodika ny Joda, ka, indreo, teo alohany sy teo aoriany ny fahavalo, dia nitaraina tamin’i Jehovah izy, ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra. 15 Dia nihoby ny lehilahy amin’ny Joda; ary raha nihoby izy, Andriamanitra dia namely an’i Jeroboama sy ny Isiraely teo anoloan’i Abia sy ny Joda… ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tànany… ka nahafatesan’i Abia sy ny vahoakany be dia be izy; ary niampatrampatra ny fatin’ny Isiraely, dia lehilahy dimy hetsy voafantina »
Tamin’ny ady nifanaovan’i Abia sy ny fanjakana Atsimo tamin’i Jeroboama sy ny fanjakana Avaratra dia nandresy ry Abia noho ny Tompo niandany taminy. Na dia maro sy matanjaka, ary tena efa voafantina hiady ry Jeroboama, dia tsy nisy dikany akory izany teo anatrehan’ny Mpanjaka sy vahoaka niara-dàlana tamin’ny Tompo.
Ny tantara dia mampahatsiaro antsika mandrakariva fa mandresy hatrany izay manana ny Tompo ho mpiara-miady aminy. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin’ny tantara fanjakana, na tafika, na iza na iza navelan’Andriamanitra nandresy ny vahoakany izany. Mampianatra antsika tsy hisaraka amin’Andriamanitra ny tantara mba hahatonga antsika ho mpandresy mandrakariva koa.
b. Resy mandrakariva izay miady amin’Andriamanitra (and 12)
« Ary, indro, ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay, ary ny mpisorony sy ny trompetra avo faneno hotsofina mafy hamelezana anareo. Ry Zanak’Isiraely ô, aza miady amin’i Jehovah, Andriamanitry ny razanareo; fa tsy hambinina hianareo. »
Noho ny fitiavan’i Abia ny rahalahiny tany Avaratra dia notaominy izy ireo tsy hiady amin’Andriamanitra. Fantany fa ho resy sy ho ringana izy ireo raha manao izany. Ny tantara moa dia mampahafantatra antsika fa tsy nihaino Jeroboama, ka ringana ireo lehilahy maheriny.
Fahendrena ny tsy mijoro ho fahavalon’Andriamanitra. Atao ahoana no hiady amin’ny mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny Tompo ? Atao ahoana no fijoro eo anatrehan’ny Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra ? Tsy mbola nisy fahavalon’Andriamanitra na oviana na oviana ka nandresy, resy mandrakariva ireo. Io herin’Andriamanitra mandresy ny fahavalony rehetra io no ambaran’i Paoly fa nampitoerina tao amin’i Jesoa ka nahatonga an’i Jesoa nandresy na dia ny fahafatesana, ary rehefa noresen’i Jesoa ny fahafatesana dia eo am-pelantanany ny fanapahana rehetra. Hoy Paoly : « Ny fihoaran’ny halehiben’ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiàsan’ny herin’ny faherezany, 20 izay nataony tao amin’i Kristy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty sy ny nampitoerany Azy eo amin’ny tànana ankavanana any an-danitra, 21 ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin’izao fiainana izao ihany, fa amin’ny ho avy koa, 22 dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy » Efe 1. 19-22.