Mofon’aina Alakamisy 12 Mey 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Zoma 13 Mey 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina Alarobia 11 Mey...

Mofon’aina Alakamisy 12 Mey 2022

Asan’ny Apostoly 8. 25-34

MPITORY FILAZANTSARA TARIHIN’NY FANAHY MASINA

Ary rehefa nanambara sy nitory ny tenin’ny Tompo Petera sy Jaona, dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin’ny vohitra maro izay an’ny Samaritana. 26 Ary nisy anjelin’ny Tompo nilaza tamin’i Filipo ka nanao hoe: Mitsangàna, ka mandehana mianatsimo ho any amin’ny làlana midina avy any Jerosalema mankany Gaza, dia efitra izany. 27 Dia nitsangana izy ka lasa nandeha; ary, indro, nisy lehilahy Etiopiana, tandapan’i Kandasy, mpanjakavavin’ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka, 28 dia nody izy ka nipetraka teo anatin’ny kalesiny ary namaky teny tao amin’Isaia mpaminany. 29 Dia hoy ny Fanahy tamin’i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin’io kalesy io. 30 Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin’Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao? 31 Fa hoy izy: Hataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka an’i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. 32 Ary izao no tenin’ny Soratra Masina novakiny: “Nentina hovonoina tahaka ny ondry Izy, ary tsy niloa-bava, tahaka ny zanak’ondy moana eo anoloan’ny mpanety azy; 33 Ny fietren-tena no nanaovana Azy resy lahatra; ary iza no hahalaza ny amin’ny niara-belona taminy ? Fa ny ainy nesorina tamin’ny tany” (Isa.53.7.😎 34 Ary ilay tandapa namaly an’i Filipo ka nanao hoe: Masìna hianao, iza moa no lazain’ny mpaminany amin’izany? Ny tenany va, sa olon-kafa?
—————-
Rehefa mamaky izao mofonaina izao isika dia mahita fa efa misokatra amin’ny olona rehetra, indrindra ny Jentilisa ny filazantsara sy ny finoana Kristianina. Ny fitorian’i Filipo, Petera sy Jaona amin’ny Jentilisa dia tena fisokafan’ny famonjena amin’ny olona rehetra. Hita amin’ny fomba fitorian’i Filipo fa ireo Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, ireo Kristianina tao amin’ny fiangonana voalohany raha nitory ny filazantsara dia tena notarihin’ny Fanahy Masina tokoa. Izany fitarihan’ny Fanahy Masina azy ireo izany no tena antoky ny fahombiazan’izy ireo tamin’ny fitoriany ny Filazantsara. Rehefa ny Fanahy Masina no mitarika amin’ny fitoriana ny Filazantsara dia
1. Ataony mihaona amin’izay mangetaheta an’Andriamanitra ny mpitory filazantsara (and 30)
« Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin’Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao? »
Mahagaga fa Jentilisa ity nasain’ny Fanahy Masina natonin’i Filipo. Jentilisa kanefa rehefa avy nivavaka dia mbola namaky ny tenin’Andriamanitra ihany. Ary araka izao fanontanian’i Filipo izao novakiany izany na dia tsy azony akory aza ny tian’ny tenin’Andriamanitra lazaina. Tsy avelan’ny Fanahy Masina hitoetra amin’ny tsy fahalalana na tsy fahatakarana ny tenin’Andriamanitra izay liana amin’izany. Ny tena mpitory filazantsara dia irahin’Andriamanitra amin’izay hitany fa mangetaheta Azy, mangetaheta ny teniny, amin’izay liana te hahalala Azy be be kokoa. Irahin’ny Fanahy Masina ihaona amin’ireo mangetaheta an’Andriamanitra ny tena mpitory filazantsara marina.
Rehefa ny Fanahy Masina no maniraka dia aoka hihomana ny mpitory fa hihaona amin’ireny olona mangetaheta an’Andriamanitra ireny.
2. Ataony mahafantatra ny filàn’izay mangetaheta ny mpitory filazantsara (and 34)
« Ary ilay tandapa namaly an’i Filipo ka nanao hoe: Masìna hianao, iza moa no lazain’ny mpaminany amin’izany? Ny tenany va, sa olon-kafa? »
Te hahafantatra an’i Jesoa izay ambaran’ny Soratra Masina ilay tandapa eto. Mahagaga fa Jentilisa izy ka rehefa namaky Soratra Masina dia liana amin’Andriamanitra izay ambaran’ny Soratra Masina. Tsy hoe namaky fe namaky fotsiny izy fa tena nanana filàna tao aminy hahafantatra be be kokoa momba an’i Jesoa izay ambaran’ny Soratra Masina.
Rehefa ny Fanahy Masina no maniraka, ny Fanahy Masina izay Andriamanitra mahafantatra ny olona rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, dia aoka hihomana izay mpitory fa hampahafantariny ny filàna ao amin’ny olona, filàna te hahafantatra be be kokoa an’Andriamanitra.