Mofon’aina Alakamisy 05 Mey 2022 Ny teo aloha Mofon'aina Zoma 06 Mey 2022 Ny tao aoriana Mofon'aina Alarobia 04 Mey...

Mofon’aina Alakamisy 05 Mey 2022

Romana 8. 12-17

NY FITARIHAN’NY FANAHY MASINA NO MAHA-ZANAK’ANDRIAMANITRA

Ary amin’izany, ry rahalahy, dia mpitrosa isika – tsy amin’ny nofo anefa, ka ho velona araka ny nofo. 13 Fa raha velona araka ny nofo hianareo, dia tsy maintsy maty; fa raha ny Fanahy no amonoana ny asan’ny tena, dia ho velona hianareo. 14 Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra. 15 Fa tsy nandray fanahim-pahandevozana ho amin’ny tahotra indray hianareo, fa nandray ny fanahin’ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba Ray ô. 16 Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. 17 Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa.
—————-
Ny Romana 8 dia miresaka ny amin’ny fahafahana Kristianina. Raha miresaka fahafahana isika dia mahalala tsara rehefa nianatra Filôzôfia fa tsy hoe rehefa afaka akory dia afaka manao izay tiana atao. Tsy fahafahana manao izay tiana atao ka mety hanelingelina ny hafa no tena nampianarin’ny Grika. Fahafahana izay mikendry ny hampirindra sy hampilamina ny fiarahamonina. Zava-dehibe amin’izay ampianarin’i Paoly ao amin’ny Rom 8 ny hoe ny kristianina afaka dia manaiky tarihin’ny Fanahy Masina. Ny fitarihan’ny Fanahy Masina ny Kristianina no mahatonga azy na dia olona afaka aza dia ho mendrika mandrakariva, indrindra tsy hotarihin’ny filàn’ny nofo amin’izay tsy tokona hatao. Noho izany izay tarihin’ny Fanahy Masina tokoa dia
1. Miaina toy ny zanak’Andriamanitra (and 14)
« Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra »
Manana fiainana mifanaraka amin’ny maha-zanak’Andriamanitra no tian’i Paoly lazaina amin’ny hoe zanak’Andriamanitra. Tsy miaina toy ny biby ka mandeha amin’ny filàna ara-nofo be. Tsy olona manao baranahiny ka manao tsinotsinona ny hafa ihany koa. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia tonga olo-mendrika, mahay mitondra tena tsara araka ny fahafahana nomen’Andriamanitra azy. Mitondra tena toa an’i Jesoa, izay azo ambara fa tena olona niaina am-pahamendrehana ny fahafahany.
Rehefa tsy ao amin’ny olona ny Fanahy Masina, na ao aminy ihany fa tsy avelany mitarika azy dia tsy hahay hitondra tena tsara araka ny tokony ho izy izy, ilaina be arak’izao ny fitarihan’ny Fanahy Masina mba ho mendrika ny maha-zanak’Andriamanitra antsika ny fitondrantsika ny tenantsika.
2. Mandova an’Andriamanitra (and 17)
« Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa »
Rehefa mifanaraka tsara amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fiainantsika, miaina toy ny zanak’Andriamanitra isika dia mahazo manantena hahazo ilay lova nomanin’Andriamanitra ho antsika. Tsy inona izany fa ny fiainana mandrakizay ho an’izay mino an’i Jesoa Zanany. Takian’ny fidirana any an-danitra arak’izany ny handehanana toa an’i Jesoa eto amin’izao tontolo izao, takian’ny fidirana any an-danitra ny fanekena havaozin’ny Fanahy Masina mandrakariva. Izay toa an’i Jesoa ihany, na izay manao ny fanaon’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao no toa an’i Jesoa ka mahazo izay azon’i Jesoa : fanjakan’ny lanitra.
Tsy zavatra mora ny hitovy amin’i Jesoa, zavatra mety tsy hisy mihitsy izany, kanefa noho ny asan’ny Fanahiny dia mety ho tanterantsika ihany ny teniny hoe : « izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa », izany hoe hanahaka an’i Jesoa amin’ny zavatra rehetra.