Mofonaina 30 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 31 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 29 Janoary 2021

Mofonaina 30 Janoary 2021

1 Korintiana 12. 27-31

ANDRIAMANITRY NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA NY TOMPO

27. Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. 28. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin’ny fiangonana, voalohany Apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana*, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. [* Grika: hery] 29. Apostoly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? 30. Manana fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana va izy rehetra? Miteny amin’ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? 31. Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra; ary, indro, izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo
Nanana olan’ny samy maka ho azy sy ny fiheveran-tena ho zavatra ny Fiangonan’Andriamanitra tao Korinto. Nahatonga korontana tao Korinto izany ka sarotra ny fijoroana ho vavolombelona. Izao mofonaina izao anefa dia mampahatsiaro fa Andriamanitra dia

1. Nampiombona ny mino ho iray (and 27)

“Ary ianareo no tenan’i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy”
Ny maha-tenan’i Kristy ny kristianina ao amin’ny fiangonana dia maneho fiombonana. Iray ihany ny tena na dia misy singa maro aza. Ary iray tanjona avokoa ny singa tsirairay eo amin’ny tena. Tsy misy afaka na iza na iza eo amin’ny tena hihevitra hanao zavatra hafa ivelan’izay maha-tena iray.
Na inona na inona maha-izy azy ny kristianina eo amin’ny Fiangonan’Andriamanitra, ny fiombonany amin’ny maro no ahafahany mahatanteraka ny asan’ny tena dia ny fiangonana. Andriamanitra mampiray sy mampiombona ny kristianina ao amin’i Jesoa Kristy ny Andriamanitra hivavahantsika. Aoka samy hahatsiaro fa io fiombonana ao amin’ny Kristy io no maha-kristianina ny kristianina.

2. Nanome fanomezam-pahasoavana araka izay maha-izy azy ny kristianina (and 28)

“Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany”
Tsy notendren’Andriamanitra ho amin’ny andraikitra iray avokoa ny kristianina rehetra. Samy notendreny amin’izay andraikitra sahaza azy avy ny tsirairay. Midika izany fa manakarem-pahasoavana ny Tompo. Ampy mizara ho an’ny rehetra ny fahasoavany. Nataony samy hafa ny fanomezam-pahasoavana mba tsy hisy fahabangana ny Fiangonan’Andriamanitra. Nataony samy hafa ny fanomezam-pahasoavana mba hahatonga ny kristianina rehetra hifampiankina sy hifameno. Ka samy hahatsiaro ny rehetra fa singa manana ny maha-izy azy izy eo amin’ny Fiangonan’Andriamanitra. Tsy misy azo amboniana sy ambaniana manokana eo amin’ny Fiangonan’Andriamanitra. Singa samy ilaina ny tsirairay.
Nataon’Andriamanitra hifameno sy hifanampy ny kristianina. Faha-izy-an’ny Fiangonan’Andriamanitra mihitsy izany. Tsarovy fa ianao io dia singa sarobidy nomen’Andriamanitra ny fiangonana, ny hafa koa toa anao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *