Mofon’aina 28 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 29 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Mey 2021

Mofon’aina 28 Mey 2021

Nomery 11. 24-30

IZAY ITOERAN’NY FANAHY MASINA

Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin’i Jehovah tamin’ny olona; dia nanangona fito-polo lahy tamin’ny loholon’ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny trano-lay. 25 Ary nidina teo amin’ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny Fanahy Izay tao amin’i Mosesy ka napetrany tao amin’ny loholona fito-polo lahy; ary raha mbola nitoetra tao aminy ny Fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. 26 Fa nisy roa lahy nijanona teo an-toby, Eldada no anaran’ny anankiray, ary Medada no anaran’ny anankiray; ary ny Fanahy nitoetra tao aminy; ary isan’izay voasoratra izy roa lahy, nefa tsy mba nankeo amin’ny trano-lay; dia naminany teo an-toby izy roa lahy. 27 Ary nisy zatovo nihazakazaka, dia nilaza tamin’i Mosesy ka nanao hoe: Eldada sy Medada maminany etsy an-toby. 28 Dia namaly Josoa, zanak’i Nona, izay nanompo an’i Mosesy hatry ny fony tanora,[Na: anankiray tamin’ny zatovony.] ka nanao hoe: Ry Mosesy, tompoko, rarao izy roa lahy. 29 Fa hoy Mosesy taminy: Izaho va no ialonanao? Enga anie ka ho mpaminany avokoa ny olon’i Jehovah rehetra, ka halatsak’i Jehovah aminy ny Fanahiny! 30 Dia nankeo an-toby Mosesy sy ny loholon’ny Isiraely.
Rehefa tany an’efitra ny Zanak’Isiraely dia nimonomonona mandrakariva tamin’Andriamanitra sy Mosesy mpanompony. Nampitaraina an’i Mosesy tokoa izany fimonomononan’ny Zanak’Isiraely izany. Ny fimonomononana moa dia tsy tokony hohadinoina fa mariky ny tsy fahatokiana an’Andriamanitra sy Mosesy, mariky ny tsy fahaiza-mankasitraka an’Andriamanitra sy Mosesy koa. Teo anatrehan’izany olana izany dia notoron’Andriamanitra hevitra Mosesy ka

1. Nizara andraikitra izy (and 24)

DIEM « nisindra kely i Mosesy ka nilaza ny tenin’ny Tompo tamin’ny vahoaka. Nangoniny avy eo ireo fitopolo lahy tamin’ny loholom-bahoaka, dia napetrany nanodidina ny Tranolay fihaonana»
Manampy be hampahomby ny fitariham-bahoaka ny fizarana andraikitra, indrindra rehefa tena tsapa ho mavesatra izany. Tsy voatery ho mora mantsy ny mitarika ny olona ho any amin’ny tany Kanana. Na dia tany soa aza ny tany Kanana, ny làlana nankany dia tena sarotra ka antony nahatonga ny fimonomononana.
Izao mofonaina izao dia mampianatra antsika mamaky ankehitriny fa tsy voatery ho mora ny mitaona olona ho amin’ny ho avy tsara kokoa. Na dia tsy noterena aza ny Zanak’Isiraely ho any amin’ny tany Kanana dia sarotra ny nitaona azy ho any. Tsy terena toa izany koa isika ho any amin’ny Kanana Vaovao, fa tsy mora ny mankany. Tsy voatery hifampimonomonona sy hanome tsiny ny mpitarika mankany.

2. Nomen’Andriamanitra Fanahy Masina izay nandray andraikitra (and 25)

« Ary nidina teo amin’ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny Fanahy Izay tao amin’i Mosesy ka napetrany tao amin’ny loholona fito-polo lahy; ary raha mbola nitoetra tao aminy ny Fanahy, dia naminany izy »
Rehefa nanaiky niara-niasa tamin’i Mosesy ireto loholona teo amin’ny Isiraely dia nomena ny Fanahy Masina. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia naminany izy ireo. Midika izany fa izay hiasa ho an’Andriamanitra dia tsy maintsy mahazo ny Fanahy Masina, ary izay mahazo ny Fanahy Masina dia miasa ho an’Andriamanitra. Ny faminaniana mantsy dia asa fanambarana ny hafatr’Andriamanitra, asan’Andriamanitra.
Azo atao tsara arak’izao ny mangataka ny Fanahin’Andriamanitra amin’ny asan’Andriamanitra nankinina tamintsika. Tsy misy koa na iza na iza olona mahazo ny Fanahy Masina ka hanao asa ankoatra izay an’Andriamanitra. tonga manompo an’Andriamanitra izay mahazo ny Fanahiny.