Mofonaina 28 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 29 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 27 Janoary 2021

Mofonaina 28 Janoary 2021

Salamo 18. 20-27

ANDRIAMANITRA MANISY SOA

Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; araka ny fahadiovan’ny tanako no namaliany ahy. 21 Fa nitandrina ny lalan’i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin’Andriamanitro; 22 Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko; 23 Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon’ny fahotako; 24 Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan’ny tanako teo imasony. 25 Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; ny tena olo-marina no isehoanao fa marina; 26 Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina. 27 Fa Hianao mamonjy ny olona ory; ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao.
Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra dia Izy manasoa. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra Izy. Nahatsiaro ho noasoavin’Andriamanitra Davida ka miverimberina amin’ny zavatra lazainy ny hoe : « nanisy soa Ahy Jehovah ». Nahoana tokoa moa Andriamanitra no nanisy soa azy ? Andriamanitra dia manisy soa izay

1. Mandeha araka ny didiny sy ny fitsipiny (and 21,22)

« Fa nitandrina ny lalan’i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin’Andriamanitro; 22 Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko »
Niezaka nampifanaraka ny fiainana, ny zavatra rehetra nataony tamin’ny sitrapon’Andriamanitra Davida. Izay toromariky ny didin’Andriamanitra no nitondrany ny fiainany. Ireny didin’Andriamanitra ireny no niaro azy ka tonga tsy nanan-tsiny teo anatrehan’Andriamanitra izy. Ary satria marina izy dia nasian’Andriamanitra soa. Raha ny marina dia fanehoana an’i Jesoa Kristy ity. Jesoa no Ilay Marina tsy manan-tsiny teo anatrehan’Andriamanitra. Jesoa no Ilay afaka nampifanaraka ny fiainany, ny fitondrantenany, ny zavatra rehetra tamin’ny sitrapon’Andriamanitra. Davida mantsy dia olombelona toa antsika ihany, manana ny fahalemeny.
Miezaka manam-piainana mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra fa manampy ny tsy hananan-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra izany. Miaro amin’ny fahotana mpahazo sy ny fakam-panahy izany. Sambatra isika fa efa nomena antsika, ary eo am-pelantanantsika ny tenin’Andriamanitra izay hanampy antsika tsy hanan-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra.

2. Manetry tena (and 27)

« Ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao »
Ny miandranandrana dia ho enti-milaza fizahozahoana, ho enti-milaza fieboeboana. Haetrin’Andriamanitra izay manao izany. Izany hoe tsy mahazo soa avy Aminy. Ny fanetretena no tian’Andriamanitra ka mahatonga an’Andriamanitra manisy soa ny olona. Hita teo amin’i Jesoa izany fanetretena izany. Andriamanitra kanefa nanaiky ho tonga olombelona hitondra ny fahotan’izao tontolo izao. Izany fanetretenan’i Jesoa izany no nahatonga an’Andriamanitra nanasoa an’i Jesoa. Hany ka lasa tonga fitahiana sy fahasoavana ho an’izao tontolo izao mihitsy Jesoa.
Sambatra isika, fa noho ny fanetretenan’ny iray dia tonga misitraka ny fahasoavan’Andriamanitra rehetra isika.
Source Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *