Mofonaina 28 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 29 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 26 Desambra 2020

Mofonaina 28 Desambra 2020

Matio 4. 12-17

Jesoa, MESIA MAHALALA NY TOKONY HATAO

Ary nony ren’i Jesoa fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nankany Galilia Izy. Ary nony niala tany Nazareta Izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin’ny zara-tanin’ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nonina tao Izy, mba hahatanteraka izay nampilazaina an’Isaia mpaminany hoe: Ny tanin’ny Zebolona sy ny tanin’ny Naftaly, Ao amin’ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin’i Jordana, Galilia, tanin’ny jentilisa, Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; Ary izay nitoetra tao amin’ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan’ny fahazavana (Isaia 8:23; Isaia 9:1). Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesoa ka nanao hoe: Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.

Tapitra ny asa fanompoan’i Jaona mpanao batisa, izay marika maneho fa manomboka ny an’i Jesoa. Jesoa raha nanomboka ny asa fanompoany dia

1. Nahalala tsara ny laharam-pahamehana

“Ny tanin’ny Zebolona sy ny tanin’ny Naftaly, Ao amin’ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin’i Jordana, Galilia, tanin’ny jentilisa”
Tsy mba nandeha nampahery na namangy an’i Jaona tany am-ponja no nataon’i Jesoa fa nandeha nitory ny filazantsara tany amin’ny jentilisa. Raha ny rariny sy hitsiny mantsy dia tokony nankany amin’i Jaona Jesoa noho i Jaona mpialoha Azy, mpanamboatra ny làlany, noho i Jaona zanaky ny rahavavin-dreniny. Ny fandehanan’i Jesoa any amin’ny tanin’ny jentilisa dia maneho mazava be fa laharam-pahamehana mihoatra ny famangiana havana any am-ponja ny fitoriana ny filazantsara.
Eo amin’ny fanompoanao an’Andriamanitra dia fantaro tsara ny laharam-pahamehana. Izany no tanteraho sy ataovy voalohany.

2. Nanazava ny hafa

“Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; Ary izay nitoetra tao amin’ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan’ny fahazavana”
Jesoa raha tonga teto amin’izao tontolo izao dia nanambara ny tenany ho fahazavan’izao tontolo izao. Tonga nanazava izao tontolo izao Izy. Ny hoe manazava mantsy dia midika hoe mandresy izao tontolo izao. Manaisotra ny haizina eto amin’izao tontolo izao. Mamatotra sy mangeja izao tontolo izao tokoa mantsy ny haizina, ny fahotana ka tsy manana hery ho enti-mandresy azy izao tontolo izao. Asa fanompoan’i Jesoa izany, andraikiny izany.
Nanazava ny mpianany Jesoa ka sahy niteny mihitsy hoe ianareo no fahazavan’izao tontolo izao, zanaky ny mazava rahateo no niantsoan’i Paoly ny mino. Adidintsika koa, arak’izany ny manazava, mandresy izay rehetra endri-pahamaizinana manodidina antsika, noho isika fahazavan’izao tontolo izao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina