Mofon’aina 27 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Novambra 2021

Mofon’aina 27 Novambra 2021

1 Tesaloniana 4. 13-18

SAMBATRA IZAY MATY AO AMIN’NY TOMPO

Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, ny amin’izay modi-mandry, mba tsy hahalahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. 14 Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran’Andriamanitra izay efa nodi-mandry tao amin’i Jesosy [tamin’ny alalan’i Jesosy] hiaraka aminy. 15 Fa izao no lazainay aminareo amin’ny tenin’ny Tompo: isika, izay velona ka mbola mitoetra mandra-pihavin’ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodi-mandry tsy akory. 16 Fa ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin’ny fiantsoana sy ny feon’ny arikanjely ary ny trompetran’Andriamanitra, ka izay maty ao amin’i Kristy no hitsangana aloha; 17 ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka; dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika. 18 Koa dia mifampionona hianareo amin’izany teny izany
——————
Raha miresaka ireo fiangonana nanoratan’i Paoly isika dia mahita fa nahazo sitraka manokana tamin’i Paoly ireo Kristianina tao Tesalonia. Nahafaly an’i Paoly mantsy ny nandre ny lazan’ny finoan’izy ireo (1 Tes 1. 8ss). Na dia nalaza tamin’ny finoana tokoa aza izy ireo dia mba nanana izay fahalemeny ihany koa. Iray amin’izay fahalemen’izy ireo ny tsy fananana fanantenana eo anatrehan’ny fahafatesana. Tsy maintsy nampianatra sy nampiorina ny finoan’izy ireo Paoly ka nampianatra fa sambatra izay maty ao amin’ny Tompo fa
1. Hatsanganan’Andriamanitra amin’ny maty (and 14)
« Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran’Andriamanitra izay efa nodi-mandry tao amin’i Jesosy hiaraka aminy »
Ambaran’i Paoly fa Jesoa dia maty tokoa, ary natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty. Rehefa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty dia lasa niakatra any an-danitra namboatra fitoerana ho an’izay mino Azy. Ary rahatrizay mifarana izao tontolo izao dia ho avy Izy haka izay rehetra mino Azy ho any Aminy. Na iza na iza mody mandry ao amin’ny Tompo, olombelona moa isika, ka hody mandry avokoa noho ny fahotana. Tombony ho an’ny mino kosa anefa ny fitsanganana amin’ny maty. Tsy maintsy hatsangan’Andriamanitra amin’ny maty ny mino an’i Jesoa Zanany. Ary rahatrizay dia hihaona amin’ireo hava-tiana nody mandry isika ka ho feno sy ho tanteraka ny fifaliantsika. Ny tena Kristianina eo anatrehan’ny fahoriana dia mety malahelo tokoa, mafy ny fisarahana aman-tany amin’ny hava-tiana kanefa tsy mitanondrika ela loatra noho ny fanantenana hihaona amin’izy ireo rahatrizay ho avy Jesoa.
2. Hahita an’i Jesoa izay ninoany ka ho any Aminy (and 17)
« Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka; dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika »
Ny tena fanantenana Kristianina dia ny hifanatri-tava amin’i Jesoa Kristy. Izany no fihaonana hahafinaritra indrindra satria ho hita maso amin’izay Jesoa izay inoana. Ny tena fifaliana amin’izany dia ny hahitana an’i Jesoa hampiditra antsika ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Isika izay nijoro ho vavolombelona eto amin’izao tontolo izao no hisitraka izany. Izany hoy Paoly no hifampaherezo eo am-pihatrehana ny zava-manahirana sy mandreraka mahakivy eto amin’izao tontolo izao. Izany no aoka hanafaka tanteraka ny alahelo ateraky ny fisarahana amin’ireo hava-tiana. Izany no aoka ho antom-pifaliana hahazakana izay zava-misy eto amin’izao tontolo izao. Minoa sy manantenà fa ny finoana an’i Jesoa no hananganan’Andriamanitra antsika amin’ny maty, ary hihaonana amin’i Jesoa rahatrizay ka hidirana amin’ny fanjakany mandrakizay.