Mofon’aina 27 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Mey 2021

Mofon’aina 27 Mey 2021

1 Korintiana 2. 1-5

FINOANA MIORINA AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY NY HERIN’NY FANAHY MASINA

Ary izaho koa, ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin’ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an’Andriamanitra. 2 Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin’ny hazo fijaliana; 3 ary izaho, raha tany aminareo, dia azon’ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be; 4 ary ny teniko sy ny tori-teniko dia tsy tamin’ny teny fahendrena mahataona, fa tamin’ny fanehoan’ny Fanahy sy ny hery, 5 mba tsy hiorenan’ny finoanareo amin’ny fahendren’ny olona, fa amin’ny herin’Andriamanitra ihany.
Korinto dia tanàna lehibe tamin’ny taonjato voalohany. Tanànan’ny manam-pahaizana, tanànan’ny filôzôfia Grika, tanànan’ny fandrosoana ihany koa. Nisy akony be teo amin’ny fiainan’ny fiangonana ireo fandrosoana ara-piarahamonina nisy tany Korinto noho ireo fandrosoana ireo tsy voasivana ka nanimba ny fiainam-piangonana. Nisy akony be teo amin’ny fianam-piangonana noho ireo Kristianina tao Korinto tsy mbola natanjaka tsara tamin’ny finoana. Eto Paoly dia te hamerina ireo Kristianina ny amin’ny fototra tsara indrindra hanorenana finoana. Roa no fototra hahazoana finoana marina : ny tenin’Andriamanitra sy ny fandresen-dahatry ny Fanahy Masina.

1. Finoana miorina amin’ny tenin’Andriamanitra (and 1,2)

DIEM « ry havako, fony tonga tany aminareo aho mba hitory ny tsiambaratelo momba an’Andriamanitra, dia tsy nampiasa lahateny marevaka na fahendrena mampitolagaga. 2 teo aminareo aho dia ninia tsy nahafantatra na inona na inona afa-tsy Jesoa Kristy ; indrindra fa Izy voahombo teo amin’ny hazofijaliana »
Raha hamboly finoana ao amin’ny olona dia ny tenin’Andriamanitra no afafy aminy. Ny tenin’Andriamanitra mantsy no loharano ahazoana finoana marina. Tenin’Andriamanitra mifototra amin’i Jesoa, Jesoa izay maty sy nitsangana tamin’ny maty. Ny tena finoana dia izay azo noho ny famafazana ny tenin’Andriamanitra miivo amin’i Jesoa maty sy nitsangana tamin’ny maty hamonjy izao tontolo izao. Tsy nanao zavatra hafa ivelan’izany aho hoy Paoly raha tonga nitory filazantsara, namafy finoana tao Korinto.
Fotoan’ny famafazana finoana ny fotoana ankehitriny. Fotoana fizarana ny tenin’Andriamanitra miivo amin’i Jesoa nandresy ny fasana ka velona mandrakizay. Fotoana ilàn’ny olona mandre an’i Jesoa naharesy izao tontolo izao ny fotoana ankehitriny. Fotoana fanararaotra ho an’ny fiangonana hambolena finoana marina.

2. Finoana noho ny fandresen-dahatry ny Fanahy Masina (and 4,5)

DIEM « ny fampianarako sy ny toriteniko dia tsy tamin’ny lahateny mampiaiky volana araka ny fahendren’olombelona, fa tamin’ny FANDRESEN-DAHATRA ARAKA NY HERIN’NY FANAHY MASINA. 5 ka dia tsy fahendren’olombelona fa HERIN’ANDRIAMANITRA NO IORENAN’NY FINOANAREO »
Na misy olona mahay mandaha-teny toy ny ahoana hoy Paoly, na misy malama vava toy ny ahoana ka mampiaiky ny olona ny fahaizany mandaha-teny. Tsy hahazoana finoana na oviana na oviana izany. Mila ny asan’ny Fanahy Masina ny mpitory filazantsara handresy lahatra izay mihaino vao ho tonga amin’ny finoana izy. Tsy asan’olombelona arak’izany no mamboly finoana ao amin’ny olona, mamafy ihany no asany. Asan’Andriamanitra madiodio ny mandresy lahatra ny olona ka handray ny tenin’Andriamanitra izay toriana aminy. Rehefa tonga amin’ny fandraisana tsara ny tenin’Andriamanitra notoriana sy nampianarina azy ny olona, noho ny fahaizan’ny Fanahy Masina mandresy lahatra vao hisy finoana.
Ny anjarantsika dia mamafy, mitory ny filazantsara. Asan’ny Fanahy Masina ny mandresy lahatra ny olona handray izany filazantsara toriantsika izany. Ny Fanahy Masina no tena manana anjara be mba hahatonga ny olona hanam-pinoana. Izy no tena mandresy lahatra.