Mofon’aina 25 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Mey 2021

Mofon’aina 25 Mey 2021

Jaona 16. 12-15

NY ASAN’NY FANAHY MASINA EO AMIN’NY MINO

Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. 13 Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. 14 Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo. 15 Izay rehetra ananan’ny Ray dia Ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo.
Voambolana fampiasan’i Jaona ny hoe : « Fanahin’ny Fahamarinana » raha miresaka ny amin’ny Fanahy Masina izy. Raha mamaky ny Jaona 14. 16ss koa isika dia mahita fa ny Fanahy Masina dia mitoetra mandrakizay ao amin’ny mino. Raha mamaky izao mofonaina izao isika, izay tsy inona fa resaka farany nataon’i Jesoa tamin’ny mpianatra dia hahay ny asan’ny Fanahy Masina, izay mitoetra mandrakizay ao amin’ny mino. Ny Fanahy Masina dia

1. Mitarika ho amin’ny marina rehetra (and 13)

« Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra »
Izay mitarika dia eo anoloana mandrakariva, ary izay tarihina dia aoriana hatrany. Ny Fanahy Masina arak’izany no eo alohan’ny mino mitarika azy. Ary raha mitarika ny mino ny Fanahy Masina dia hotarihiny amin’ny fahamarinana. Izany hoe noho ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia mizotra araka ny fahamarinana ny fiainan’ny mino. Ny marina dia ho enti-manondro ny tenin’Andriamanitra. Noho izany izay tarihina amin’ny marina rehetra dia midika fa tarihina hanana fiainana mifanaraka amin’ny tenin’Andriamanitra, mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia ho tonga mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra ny fiainan’ny mino.
Ho toa an’i Jesoa ny mino rehefa manaiky hotarihin’ny Fanahy Masina : marina amin’ny zavatra rehetra. Marina amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra, marina amin’ny fanompoana, marina amin’ny fitondran-tena, marina amin’izay hitondrana ny fiainana mihitsy.

2. Mampianatra ny mino hankalaza an’i Jesoa (and 14)

DIEM « ny Fanahy Fahamarinana no hanome voninahitra Ahy »
Raha teto amin’izao tontolo izao Jesoa dia tsy napetraky ny olona amin’ny maha-Zanak’Andriamanitra Azy. Tsy nomen’ny olona voninahitra amin’ny maha-Tompo sy Andriamanitra mpamonjy Azy. Notevatevain’ny olona Izy, nororain’ny olona, nofandrihana, nitenenana ratsy, nampahoriana, ary ny loza aza, novonoin’ny olona teo amin’ny hazo fijaliana. Raha ho avy kosa anefa ny Fanahy Masina araka ny tenin’i Jesoa dia hanome Voninahitra an’i Jesoa Izy. Hampianatra ny olona hametraka an’i Jesoa amin’ny laharam-boninahitra sy haja sahaza Azy. Hampianatra ny olona hanome voninahitra sy hankalaza Azy amin’ny maha-Andriamanitra Mpamonjy sy Mpanafaka Azy.
Noho ny asan’ny Fanahy Masina ao amin’ny mino arak’izany no hahaizany manome voninahitra sy haja an’i Jesoa. Tsy zavatra hain’ny mino ho azy izany, tena fanomezan’ny Fanahy Masina, asany ao aminy. Meteza hotarihan’ny Fanahy Masina, meteza hiasany dia ho haitsika ny manome voninahitra an’i Jesoa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina