Mofon’aina 22 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofonaina 23 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Novambra 2021

Mofon’aina 22 Novambra 2021

Isaia 40. 21-31

JEHOVAH MAMPATANJAKA NY RERAKA

Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin’ny fanorenan’ny tany? 22 Izy no mipetraka amin’ny habakabaka ambonin’ny tany, ary ny mponina ety dia tahaka ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka ny lay hitoerana; 23 Izy no mahatsinontsinona ny mpanapaka sy mahatonga ny mpitsara amin’ny tany ho tahaka ny zava-poana. 24 Vao nambolena vetivety ireo, vao nafafy ireo, vao namaka tao amin’ny tany ny fotony, dia notsofin’Andriamanitra ireo, ka dia nalazo, ary nindaosin’ny tafio-drivotra tahaka ny vodivary izy. 25 Koa ampitovinareo amin’iza moa Aho, hitahako aminy? Hoy ny Iray Masina. 26 Asandrato ny masonareo, ka mijere; Iza no nahary ireny? Izy no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin’ny anarany avy noho ny haben’ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toha, ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza. 27 Nahoana no miteny ianao, ry Jakoba ô, ary milaza ianao, ry Isiraely ô, hoe: Miafina tsy hitan’i Jehovah ny lalako, ary mihelina tsy hitan’Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy? 28 Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah, izay namorona ny faran’ny tany? Tsy mba mety ho reraka na sasatra Izy; Tsy takatry ny saina ny fahalalany. 29 Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. 30 Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafintohina mafy; 31 Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka.
——————
Ny Isaia 40 – 55 dia ambaran’ny mpandinika hoe : Isaia faharoa. Fampaherezana ny babo tany Babylona no tena zava-dehibe voasoratra ao. Reraky ny fahababoana ny Jiosy ka nisy namoy fo. Nijoro ny mpaminany rehefa nirahin’Andriamanitra hampahery ny vahoakany. Tsarovy mandrakariva fa
1. Olombelona isika ka mety ho reraka (and 29)
« Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be »
Rehefa tafiditry ny fahotana ny fiainan’ny olombelona dia tonga reraka sy kivy, ary ho faty izy. Maro ireo zavatra mandreraka eto amin’izao tontolo izao. Mahatratra sy mahazo ny olona avokoa ireny. Ny jiosy manokana dia kivy noho ny fahababoana rehefa niala tamin’Andriamanitra. Eto amin’izao tontolo izao tokoa no hahitana fahoriana, mitondra ho amin’ny fahakiviana sy ny faharerahana. Aza manamelo-tena raha mahatsiaro tena ho reraka sy kivy. Olombelona ihany ianao.
2. Ao amin’Andriamanitra no hanovozana hery (and 29)
« Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be »
Loharanon-kery Andriamanitra. Izay rehetra reraka dia afaka manatona Azy manovo hery. Omeny hery be araka izao andininy izao izay manatona Azy manovo hery Aminy. Na iza na iza lavitra an’Andriamanitra dia hihareraka mandrakariva izy raha tsy manapa-kevitra hanatona an’Andriamanitra. Efa nampitoerin’Andriamanitra ao amin’i Jesoa io heriny sy fahefany io. Koa izay rehetra ao amin’i Jesoa dia hahery lalandava. Izany no mahatonga ny mpanoratra ny hira Protestanta nanondro an’i Jesoa hoe : « Masoandronay ». Manome hery mantsy ny masoandro, ary Jesoa izany ho an’ny Kristianina.