Mofon’aina 21 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 22 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Novambra 2021

Mofon’aina 21 Novambra 2021

Jaona 11. 21-27

JESOA KRISTY, ANDRIAMANITRA VELONA SY MAMELONA MANDRAKIZAY

Ary hoy Marta tamin’i Jesosy: Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko. 22 Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona na inona hangatahinao amin’Andriamanitra dia homen’Andriamanitra Anao. 23 Hoy Jesosy taminy: Hitsangana ny anadahinao. 24 Fa hoy Marta taminy: Fantatro ihany fa hitsangana izy amin’ny fitsanganan’ny maty amin’ny andro farany. 25 Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. 26 Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va hianao? 27 Hoy izy taminy: Eny, tompoko; mino aho fa Hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao.
——————
Foto-kevi-dehibe ao amin’ny asa soratra Jôhanika ny hoe : « izay mino an’i Jesoa dia hahazo fiainana mandrakizay ». Andriamanitra velona mantsy Jesoa ka afaka mamelona ihany koa, ary fahavelomana mandrakizay no omen’i Jesoa an’izay mino Azy. Ireto no aoka hotsaroana
1. Izay misy an’i Jesoa tsy misy fahafatesana (and 21)
« Ary hoy Marta tamin’i Jesosy: Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko »
Tsy tao an-tanàna Jesoa noho ny asa fanompoany. Ambaran’i Marta eto fa maty Lazarosy anadahiny. Araka ny fiheverany azy dia satria tsy teo Jesoa. Midika izany fa izay toerana tsy misy an’i Jesoa dia manjaka ao ny fahafatesana. Izay ao amin’i Jesoa, ary Jesoa ao aminy dia ho lavitry ny fahafatesana izy. Omeo toerana eo amin’ny sehatra rehetra misy antsika Jesoa dia hitobaka eo ny fiainana avy Aminy.
2. Henoin’Andriamanitra Jesoa (and 22)
« Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona na inona hangatahinao amin’Andriamanitra dia homen’Andriamanitra Anao »
Omen’Andriamanitra an’i Jesoa avokoa hoy Marta izay angatahiny Aminy. Fantatsika fa marina izany satria rehefa nampahafantatra an’i Jesoa Andriamanitra dia nolazainy mazava tsara fa Jesoa no ZANANY, MALALANY, SITRAKY NY FONY. Noho Jesoa zanaka malala, mahita sitraka, na mahita fitia eo imason’Andriamanitra dia lojika raha mahazo izay hangatahiny amin’Andriamanitra Izy. Jesoa rahateo raha mangataka dia izay mahasoa mandrakariva no angatahiny amin’ny Rainy. Raha ao amin’i Jesoa isika, dia tonga mahazo sitraka amin’Andriamanitra, tonga zanaka malala ka rehefa mangataka izay mahasoa dia hahazo koa.
3. Manome fiainana mandrakizay Jesoa (and 26)
« Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay »
Ny finoana an’i Jesoa dia mampiditra ny olona iray ho amin’ny fiainana mandrakizay. Miantoka ny handovana ny fiainana mandrakizay izany finoana an’i Jesoa izany. Raha tsy tonga amin’io finoana an’i Jesoa io dia sarotra amin’i Jesoa ny hamelona ny olona. Tsy afaka misitraka ny fiainana mandrakizay izay tsy mety mino. Hay arak’izao mofonaina izao tsotra, faran’izay tsotra ny miditra any amin’ny fiainana mandrakizay : mino an’i Jesoa. Azo atao tsara koa ny miditra any amin’ny fotoana rehetra, fa ny mety, aleo tsy miandry fotoana, mety anio hinoana an’i Jesoa mba handovana ny fiainana mandrakizay.