Mofonaina 21 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 22 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 20 Janoary 2021

Mofonaina 21 Janoary 2021

Isaia 51. 12-16

ANDRIAMANITRA MANEHO NY MAHA-IZY AZY AMIN’NY VAHOAKA BABO

Izaho dia Izaho no mpampionona anareo, koa nahoana ianao no dia matahotra ny zanak’olombelona mety maty sy ny zanak’olona hatao tahaka ny ahitra 13. ka manadino an’i Jehovah, Mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, sady matahotra lalandava mandritra ny andro ianao noho ny fahatezeran’ny mpampahory, raha mikendry hamono izy? Fa aiza intsony izay fahatezeran’ny mpampahory? 14. Izay mitanondrika dia ho afaka faingana; Tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina. 15. Fa Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Izay mampanonja ny ranomasina, ka dia mirohondrohona ny onjany*; Jehovah, Tompon’ny maro, no anarako**. [* Na: Izay mampitsahatra ny rano, raha mirohondrohona ny onjany][**Hebreo: anarany] 16. Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary ao amin’ny aloky ny tanako no nanaronako anao, hanao* ny lanitra sy hanorina ny tany Aho ary hanao an’i Ziona hoe: Oloko ianao.
Ny boky fahatelo nosoratan’i Isaia dia fampaherezana ny Jiosy babo tany Babylona no fampanantenana Mesia hanafaka sy hamonjy amin’ny fahababoana. Tany am-pahababoana dia zavatra roa no tena nanehoan’Andriamanitra ny tenany.

1. Andriamanitra mpampionona sy mpampahery Izy (and 12)

“Izaho dia Izaho no mpampionona anareo”
Raha nisy zava-nampahory ny Jiosy dia mafy kokoa ny fahababoana raha mitaha tamin’ny fanandevozana tany Egypta. Nahatsiaro ho narian’Andriamanitra mantsy ny Jiosy raha babo izy. Tena nihevitra mihitsy koa izy ireo fa resin’ny andriamanitry ny babylonianina Jehovah. Ka dia kivy sy ketraka izy ireo noho izy ireo nihevitra fa nitoky sy nivavaka tamin’Andriamanitra resy. Noho izany indrindra no nahatonga an’Andriamanitra nampahery sy nampionona azy ireo indray.
Ilay fampiononana dia fanesorana ny hakiviana sy halaelo noho ny fahababoana. Ilay fampaherezana kosa dia tena fampahatsiahivana fa tsy resy izany Andriamanitra. Sitrany tokoa ny nahababo ny jiosy ho fitaizana azy ireo sy ho famerenana azy ireo amin’Andriamanitra indray.
Matetika mitovy amin’ny Jiosy isika, betsaka no mihevitra fa angamba tsy misy Andriamanitra rehefa olana sy fahoriana. Betsaka no kivy sy ketraka. Eo mandrakariva anefa Andriamanitra mampahery sy mampionona. Ary noho Izy mampahery sy mampionona no mahatonga antsika mahajoro eo anatrehan’ny olana sy fahoriana. Aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa izay nampanantena fa “homba antsika mandrakariva ambaram-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”

2. Andriamanitra mpahary (and 13)

“Jehovah, Mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany”
Ao anatin’ny fahababoana dia matanjaka be ny teolojian’ny fanarenana. Raha hanarina dia mampahatsiaro Andriamanitra fa Mpahary Izy. Ravan’ny fahababoana ny fiainan’ny vahoakany noho ny fahotany. Fa mahary fiainam-baovao indray Andriamanitra. Ary io fiainam-baovao ampanantenain’Andriamanitra io dia hamerina amin’ny laoniny ny fiainan’ny Vahoakan’Andriamanitra.
Zava-dehibe ny mahatsiaro ao anaty fahoriana, ao anaty olana, ao anaty faharavam-piainana, ao anaty fahapotehina samihafa fa Mpahary Andriamanitra, ka afaka mahary fiainam-baovao ho antsika.
Miaina anatin’ny kere ny namantsika, manomboka miaina ny haitany isika, mipoitra avokoa ny karazan’olana samihafa ka toa mitaintaina sy mitebiteby isika. Aza adinoina fa MPAHARY Andriamanitsika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *